Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốt với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức phổ biến quán triệt Chỉ thị lồng ghép trong các hội nghị, được các cấp ủy hàng năm cụ thể hóa đưa vào chương trình, kế hoạch về kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa và các chương trình liên quan đến lĩnh vực văn hóa văn nghệ,… qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về tổ chức và tham gia hoạt động lễ hội.

 

 

CT41dinhkhenh

Lễ hội Đình Khênh (xã Văn Sơn)

 

Thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở, hàng năm, các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đón Tết Nguyên đán, các sự kiện, các ngày lễ lớn như: Lễ hội đầu năm của các xã Vũ Bình, Văn Sơn, Ân Nghĩa, Ngọc Lâu, Vụ Bản, Nhân Nghĩa…; tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11; lễ thắp nến tri ân nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7...; các lễ hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, các hình thức vui chơi thể thao như trò chơi kéo co, đẩy gậy, vật dân tộc, đánh mảng, hội Đu... được tổ chức ở các địa phương đã tạo không khí vui tươi, lành mạnh, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo UBND hàng năm kịp thời hướng dẫn Ban vận động xóm, tổ dân phố bổ sung quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào quy ước, hương ước khu dân cư gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đom vị, trường học văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế và không rải tiền âm phủ, không đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, hằng năm trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm hay để gia đình vi phạm các quy định về tổ chức, tham gia lễ hội hoặc có các hoạt động làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc và văn hóa địa phương. Việc tham gia các hoạt động lễ hội của cán bộ, đảng viên bảo đảm nghiêm túc, gương mẫu; không có cán bộ đảng viên vi phạm phải xử lý theo quy định.

Huyện Lạc Sơn gồm có 09 lễ hội, bao gồm Lễ hội xuống đồng xã Yên Phú; Lễ hội Đình Cổi xã Vũ Bình; lễ hội Khụ Dúng, xã Nhân Nghĩa; Lễ hội Đu Vôi, thị trấn Vụ Bản; Lễ hội Chay đất chay Mường, xã Ngọc Lâu; Lễ hội Đền Thượng, thị trấn Vụ Bản; Lễ hội Đền Khênh xã Văn Sơn; Lễ hội Đình Khói, xã Ân Nghĩa và Lễ hội Đền Trường Khạ, thị trấn Vụ Bản. Công tác tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của cấp chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân và du khách. Trong các lễ hội không xảy ra tình trạng lợi dụng để hoạt động mê tín dị đoan, đi ngược lại giá trị văn hóa của lễ hội, không xảy ra tình trạng trục lợi từ lễ hội. Nguồn kinh phí tổ chức được chi từ một phần kinh phí ngân sách của huyện và địa phương; đồng thời từ nguồn xã hội hóa do một số tổ chức, cá nhân hảo tâm và một bộ phận nhân dân tự nguyện đóng góp, cũng như từ các nguồn thu từ tiền công đức, tiền giọt dầu ở lễ hội. Các nguồn kinh phí đều được quản lý, chi đúng mục đích, tiết kiệm, công khai, đúng quy định, không xảy ra thất thoát, lãng phí.

 

CT41dinhcoi

Lễ hội Đình Cổi (xã Vũ Bình)

Trong 5 năm qua, huyện Lạc Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức phục dựng 06 lễ hội trên địa bàn; thiết lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp bằng di tích danh thắng cho 01 di tích (Thác Mu); thành lập Câu lạc bộ Mo Mường gồm 30 thành viên để lưu truyền, bảo tồn Mo và các giá trị của Mo Mường; các giá trị di sản văn hóa phi vật thể và phi vật thể được lưu giữ, bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa vốn có như: Văn học nghệ thuật, kiến trúc, ngôn ngữ, trang phục, Chiêng Mường,…Lạc Sơn hiện nay có trên 20 đội chiêng Mường thường xuyên hoạt động. Các địa phương đang triển khai có hiệu quả việc khai thác giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển loại hình du lịch ở địa phương; huyện đang hình thành chuỗi du lịch gắn kết các di tích trên địa bàn huyện với các địa bàn khác ngoài huyện Lạc Sơn,…

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với với công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện, trong thời gian tới huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI. Tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lễ hội và phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân; phục dựng các hoạt động văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian trong lễ hội. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đảm bảo việc quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục; phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần lành mạnh của Nhân dân./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13460105
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2761
3396
19961
4044886
97730
130405
13460105

Your IP: 3.214.224.207
2021-10-22 19:57

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction