Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Trong đó, lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh đã được quan tâm. Tổ chức bộ máy của ngành văn hóa tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển kinh tế, xã hội đã được các cấp ủy Đảng quan tâm, các chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí nguồn lực đầu tư, đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân các dân tộc trong huyện.

 

Ruocbuthangkhudung

Lễ rước Bụt về hang Khụ Dúng, xã Nhân Nghĩa

 

Xây dựng quy tắc ứng xử trong cộng đồng, xây dựng các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người, tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, phát huy những giá trị truyền thống trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó coi trong giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân trong trường học. Coi trọng giáo dục đạo đức công dân, giáo dục truyền thống lịch sử trong cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng. Tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống, nâng cao trình độ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa, nghệ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng, giao lưu trong cộng đồng.

 

Công tác tuyên truyền phát động nhân dân tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tăng cường, việc rèn luyện thể thao được quan tâm: số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên phấn đấu 43.130 người; số người đạt chế độ rèn luyện theo tiêu chuẩn 10.000 người; số hộ gia đình luyện tập thể dục thể thao 7.700 hộ. Câu lạc bộ thể dục thể thao: 67 CLB; đào tạo hướng dẫn viên 47; 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất; 95% học sinh các cấp đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 100% cán bô, chiến sĩ quân đội, công an đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; 85% cán bộ công chức, viên chức, lao động tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

 

 

Các hoạt động lễ hội được tổ chức đúng quy định, bảo đảm ý nghĩa, tiết kiệm, đáp ứng được nhu cầu tâm linh lành mạnh và sự tri ân các vị thần dân gian có công với quê hương của nhân dân. Tổ chức Lễ rước Bụt Khụ Dúng (xã Nhân Nghĩa), Lễ hội Đình Cổi (xã Bình Chân), Lễ hội Đình Băng (xã Ngọc Lâu), Lễ hội Đền Cây đa xóm Nghĩa (TT Vụ Bản), Lễ hội Đình Khênh (xã Văn Sơn), Lễ hội Xuân (xã Tự Do), Lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Cây Si gắn với Lễ hội Đu Vôi (xã Liên Vũ); Lễ đón Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Thượng (TT Vụ Bản). Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Mo Mường tiếp tục được triển khai thực hiện; chữ Mường và bộ gõ chữa Mường đang được triển khai thực hiện, Ban tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và nghệ nhân Bùi Huy Vọng để triển khai tập huấn bộ gõ chữ Mường ở huyện.

Các hoạt động xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người được chú trọng, các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. Kết quả thực hiện số gia đình, khu dân cư, thôn, cơ quan đạt danh hiệu văn hóa hằng năm: tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt tiêu chuẩn 86%; tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 80,1%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 95,5%. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện nhân đạo và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh trong các tầng lớp nhân dân.

 

Huyện đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có ý thức tôn trọng pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước. Phong trào “Người tốt, việc tốt” trong các tầng lớp nhân dân xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, điển hình việc xây dựng các quỹ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo… đã tiếp nhận trên 10 tỷ đồng cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh hộ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện.

 

Việc xây dựng nếp sống văn minh, các quy định trong việc cưới đã có nhiều chuyển biến tích cực, không tổ chức ăn uống dài ngày, hạn chế thấp nhất tình trạng hôn nhân cận huyết thống và tình trạng tảo hôn. Đến nay cơ bản thực hiện đúng Luật hôn nhân và gia đình, đồng thời vẫn duy trì và phát huy được bản sắc văn hóa của dân tộc. Về việc tang lễ, người dân có ý thức chấp hành quy ước xây dựng đời sống văn hóa của xóm, phố, làng,… đã xóa bỏ các hủ tục rườm rà, lạc hậu trong các bước tiến hành tang lễ; đồng thời vẫn giữ được nghi lễ, phong tục tốt đẹp của dân tộc.

 

Trinh tau chieng Muong

Trình tấu Chiêng Mường

 

Tập trung phát huy những sản phẩm thế mạnh của huyện phục vụ du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ…trong đó đã tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Lạc Sơn với những sản phẩm, thương hiệu đặc trưng riêng biệt, hấp dẫn ra cả nước trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm thông qua việc sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 33 tại huyện vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như: cơ sở vật chất phục vụ sự nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong tình hình mới; phong trào xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa, trường học đạt chuẩn văn hóa tuy đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, song vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức, chưa tạo được mô hình các điểm sáng văn hóa, chưa nhân ra diện rộng. Một số hiện tượng mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống cộng đồng;...

 

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn huyện, gắn việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hoá cộng đồng; bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống của các dân tộc; xây dựng và phát huy giá trị văn hoá đặc trưng của các dân tộc huyện Lac Sơn; xây dựng các làng điểm văn hoá để nhân ra diện rộng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những tấm gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) trên địa bàn./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT