Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Theo thông tin từ UBBC huyện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp; đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tất cả các cử tri đều thực hiện đầy đủ quyền công dân.

 

DcKhanh bautaiVuBan

 

Đến 19 giờ ngày 23-5, các Tổ bầu cử kết thúc việc bỏ phiếu, tiến hành trình tự, thủ tục kiểm phiếu, lập biên bản báo cáo kết quả bầu cử theo quy định và hướng dẫn của UBBC huyện. Tổng số cử tri trên địa bàn thành huyện là 106.799 người; số lượng cử tri đi bỏ phiếu là 101.324 người, đạt tỷ lệ 94,87%.

 

Theo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tại Nghị quyết số 01/NQ-UBBC, ngày 31/5/2021, Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 có 35 đại biểu trúng cử. Cụ thể:

 

* Đơn vị bầu cử số 01: Gồm 02 đơn vị hành chính cấp xã và 01 đơn vị bộ đội (xã Ân Nghĩa, xã Yên Nghiệp và đơn vị Phân Kho K54). Có 03 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Bùi Văn An;

- Ông: Bùi Văn Dương;

- Ông: Bùi Văn Hà.

 

* Đơn vị bầu cử số 02: Gồm 01 đơn vị hành chính cấp xã và 01 đơn vị bộ đội (xã Vũ Bình và đơn vị Tiểu đoàn 25). Có 03 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Bà: Bùi Thị Dung;

- Ông: Bùi Văn Lịnh;

- Bà: Bùi Thị Ngợi.

 

* Đơn vị bầu cử số 03: Gồm 04 đơn vị hành chính cấp xã (xã Hương Nhượng, xã Tân Mỹ, xã Định Cư, xã Chí Đạo). Có 05 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Nguyễn Ngọc Điệp;

- Ông: Bùi Thượng Đình;

- Bà: Bùi Thị Lợi;

- Ông: Bùi Văn Minh;

- Ông: Bùi Huy Vọng.

 

* Đơn vị bầu cử số 04: Gồm 02 đơn vị hành chính cấp xã (xã Yên Phú và xã Bình Hẻm). Có 03 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Nguyễn Thế Hùng.

- Bà: Bùi Thanh Huyền.

- Ông: Quách Công Vinh.

 

* Đơn vị bầu cử số 05: Gồm 02 đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Vụ Bản và xã Xuất Hóa). Có 03 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Bùi Văn Kía;

- Bà: Bùi Nguyệt Minh;

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ.

 

* Đơn vị bầu cử số 06: Gồm 02 đơn vị hành chính cấp xã (xã Thượng Cốc và xã Văn Sơn). Có 03 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Bùi Văn Huân;

- Bà: Cao Thị Thủy;

- Bà: Bùi Thị Vân.

 

* Đơn vị bầu cử số 07: Gồm 01 đơn vị hành chính cấp xã (xã Quyết Thắng). Có 03 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Quách Khắc Dương;

- Ông: Quách Đình Sơn;

- Ông: Bùi Văn Vót.

 

* Đơn vị bầu cử số 08: Gồm 04 đơn vị hành chính cấp xã (xã Tân Lập, xã Miền Đồi, xã Tuân Đạo, xã Quý Hòa). Có 05 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Bà: Bùi Thị Huyền;

- Bà: Bùi Thị Minh Phương;

- Bà: Bùi Thị Quý;

- Bà: Bùi Thị Thùy;

- Bà: Bùi Thị Thủy.

 

* Đơn vị bầu cử số 09: Gồm 03 đơn vị hành chính cấp xã (xã Văn Nghĩa, xã Mỹ Thành, xã Nhân Nghĩa và đơn vị Kho K854). Có 04 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Bùi Văn Lực;

- Ông: Bùi Hải Lý;

- Ông: Bùi Mạnh Quyền;

- Ông: Lê Minh Tiến.

 

* Đơn vị bầu cử số 10: Gồm 03 đơn vị hành chính cấp xã (xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu và xã Tự Do). Có 03 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm:

- Ông: Bùi Văn Khánh;

- Ông: Bùi Văn Khuyến;

- Ông: Bùi Văn Vũ.

 

 

Bùi Mai                      

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12792839
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
6929
8207
53500
3337634
115820
174429
12792839

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-19 20:58

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction