(LSĐT) - Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng, công tác lý luận, việc tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ đổi mới của Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã có những bước phát triển, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho thực tiễn các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ cho sự phát triển của Đảng bộ. Các cấp ủy luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác lý luận theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng đến năm 2030”, xem đây là nhiệm vụ của đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên.

Qua 5 năm thực hiện, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, nội dung của công tác lý luận đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên địa bàn huyện, đạt được những kết quả: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện kịp thời, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú ý. Công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ huyện tiếp tục có bước chuyển biến mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, Huyện uỷ luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đến nay, toàn huyện có 03 giảng viên chuyên trách, 09 giảng viên kiêm chức và 30 đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Hàng năm, cấp uỷ, chính quyền huyện quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất để Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Huyện ủy chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị hàng năm đã đề ra. Thực hiện đúng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Chất lượng dạy, học lý luận được nâng lên; phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới, theo hướng cơ bản, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn.

IMG 2502

 

Tổ chức cuộc thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 17/6/2015, quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên về nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là các cơ quan có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức đầy đủ, thấy rõ trách nhiệm của mình để từ đó chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch 149-KH/TU.

Hàng năm, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và đoàn thể - chính trị xã hội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khảo sát kỹ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch sát, đúng trình Huyện ủy phê duyệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Kết quả 5 năm qua (từ 2015 - 5/2019) đã mở 179 lớp với 12.446 lượt học viên, bao gồm 24 loại hình lớp. Trong đó đã mở 05 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị với 264 học viên. Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tập trung vào các lớp nhận thức về Đảng mở 28 lớp với 2114 học viên; lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới mở 12 lớp với 1.179 học viên và gần 40 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho các cán bộ Mặt trận tổ quốc Viêt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho công tác xây dựng Đảng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy và bí thư chi bộ, nghiệp vụ công tác kiểm tra, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, nghiệp vụ công tác Dân vận, thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho giáo viên gồm 04 lớp với 313 học viên, thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4…

IMG 0464

Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị

Ngoài các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thuộc chương trình mở lớp của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chủ động liên kết với Trường chính trị tỉnh mở 03 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học tại huyện với 216 học viên là cán bộ đương chức và dự nguồn của huyện để đảm bảo các chức danh lãnh đạo đạt chuẩn hóa về lý luận chính trị.

Từng bước đổi mới nội dung và phương pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đối với các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở cấp huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp quán triệt; trong quán triệt kết hợp sử dụng máy chiếu minh họa hình ảnh và liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế tại địa phương; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời để nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời báo cáo viên của Trung ương và Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, cấp huyện đã tổ chức 14 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 4.950 lượt cán bộ chủ chốt của huyện. Bên cạnh đó, đã tổ chức 09 lớp thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh. Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Cùng với với việc học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định: công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương là một nhiệm vụ rất quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng ở địa phương. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Nghị quyết chỉ đạo các cơ sở xây dựng kế hoạch sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương như: Xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài, thành lập Ban chỉ đạo, sưu tầm tư liệu, dự toán kinh phí, tổ chức hội thảo để thống nhất tư liệu, thẩm định bản thảo, thống nhất nội dung lịch sử Đảng bộ và các vấn đề nảy sinh trong quá trình sưu tầm và biên soạn. Ngoài nguồn kinh phí của cơ sở, các đơn vị tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương đều được Ban Thường vụ Huyện uỷ ra chủ trương hỗ trợ in sách. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục sưu tầm, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm: Lịch sử Đảng bộ huyện Lạc Sơn (1929-2015) (Tái bản, bổ sung); Lạc Sơn 130 năm xay dựng, đổi mới và phát triển (1886-2016); Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Sơn (1945-2015) và 06 cuốn Lịch sử Đảng bộ cơ sở, đó là: Lịch sử Đảng bộ xã Yên Phú (1945-2015), Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Lâu (1945-2015), Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Vũ Lâm (1930-2015), Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Sơn (1930-2015), Lịch sử Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (1930-2017). Tiếp tục hướng dẫn và theo dõi việc giảng dạy cuốn “Tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống Đảng bộ và Nhân dân huyện Lạc Sơn giai đoạn 1929 - 2015” trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện.

Từ những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng vào quá trình phát triển của huyện Lạc Sơn; góp phần củng cố niềm tin, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, khuyết điểm như: Các chi, đảng bộ cử cán bộ, đảng viên đi học tập, bồi dưỡng còn chồng chéo; Một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập lý luận chính trị còn mang tính hình thức; Đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị nhìn chung còn thiếu và hạn chế về năng lực. Nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn. Phương pháp giảng dạy còn một chiều, thiếu trao đổi, thảo luận; Hiệu quả của việc tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, khái quát lý luận chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự coi trọng đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Một số cán bộ, công chức chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; Một số đồng chí giảng viên, báo cáo viên chưa thật sự đầu tư thời gian để nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; Một số đề tài khoa học cấp huyện chưa gắn liền với thực tiễn địa phương nên hiệu quả triển khai thực hiện còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Lạc Sơn tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận; Nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu thù địch, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác. Tiếp tục đầu tư  xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

(LSĐT) - Chiều ngày 18/5, tại trường THPT Lạc Sơn, Huyện đoàn Lạc Sơn tổ chức chương trình Tọa đàm “Tuổi trẻ Lạc Sơn nhớ lời di chúc theo chân Bác” và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Quốc Hoàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Huyện đoàn; Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu TNXP huyện; Ủy viên Ban chấp hành Huyện đoàn, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện; cán bộ giáo viên và trên 300 học sinh trường THPT Lạc Sơn.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã được ôn lại lịch sử hào hùng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; được giao lưu tọa đàm cùng những nhân chứng lịch sử, đã từng tham gia các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo di chúc của Bác Hồ. Nhân dịp này, Huyện đoàn đã tuyên dương 19 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập.

IMG 20190518 195046

19 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương tại chương trình

 

IMG 20190518 195225

Giao lưu tọa đàm cùng nhân chứng lịch sử và thanh niên tiêu biểu

 

Chương trình Tọa đàm là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới./.

 

Đỗ Hương (Huyện đoàn)

(LSĐT) - Sáng 15/5, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí đồng chí Quách Văn Chúc – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng hai Ban HĐND các xã, thị trấn. Đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

DcHanh-15-5-19

Đồng chí Bùi Văn Hành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Giao ban 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã chọn chủ đề “Giải pháp, định hướng nâng cao hiệu quả công hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã huyện Lạc Sơn trong thời gian tới”. Đây là chủ đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực với nhiều vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND các xã, thị trấn trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám giát của Quốc hội và HĐND cho các đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị giao ban chuyên đề; ban hành nhiều văn bản đôn đốc, văn bản hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã. Do vậy, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn cơ bản đã nắm được trách nhiệm của mình trong việcthực hiện hoạt động giám sát theo quy định của Luật.

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn từng bước đi vào nề nếp; nội dung chương trình giám sát cơ bản phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của địa phương. Việc giám sát thông qua xem xét báo cáo và các văn bản liên quan tại các kỳ họp HĐND cấp xã được tiến hành nghiêm túc, theo Luật định. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp theo chuyên đề đã đạt được những kết quả và có tác dụng rõ rệt; hàng năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã đã xây dựng được kế hoạch, chương trình giám sát và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Qua giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn đã làm rõ kết quả, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, từ đó kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục, nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ quan, đơn vị.

DcChuc15-5-19

 

Đồng chí Quách Văn Chúc - Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo đề dẫn đánh giá thực trạng, giải pháp định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp xã huyện Lạc Sơn

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị thực hiện tốt thì Thường trực HĐND, các Ban HĐND một số đơn vị chưa dành thời gian thỏa đáng cho công tác theo quy định, dẫn đến hoạt động không đồng đều; nhận thức chưa đầy đủ, thiếu toàn diện về hoạt động HĐND nói chung và giám sát nói riêng nên hoạt động giám sát chưa được quan tâm đúng mức, thể hiện ở các nội dung: Chưa xây dựng kế hoạch giám sát; trình tự tiến hành cuộc giám sát chưa đúng quy định; nội dung giám sát mang tính hình thức, sơ sài, chưa có chiều sâu, chưa đi vào vấn đề nổi cộm ở địa phương; kết thúc giám sát chưa ra được kết luận, chỉ ra các điểm cần khắc phục. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát chưa được theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện thường xuyên. Hầu hết các Ban của HĐND các xã, thị trấn chưa thực hiện được nhiệm vụ giám sát theo quy định.

VanAnh-15-5-19

Đồng chí Phạm Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Vụ Bản trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, có 15 ý kiến đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các Ban HĐND huyện đã phát biểu trao đổi, thảo luận. Tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Mối quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bên liên quan trọng việc xây dựng chương trình giám sát, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hàng năm; Việc lựa chọn chủ đề giám sát giữa hai kỳ họp, tổ chức đoàn giám sát, trình tự tiến hành các cuộc giám sát; Việc ban hành thông báo các kết luận giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị, đề xuất sau giám sát; Theo dõi, đôn đốc các kết luận, kiến nghị, đề xuất sau giám sát; thực hiện tái giám sát; Kinh nghiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trong chỉ đạo, phân công xử lý các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp; chỉ đạo hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã

Toancanh-15-5-19

Các đại biểu là Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các Ban HĐND các xã, thị trấn tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hành – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới HĐND các xã, thị trấn cần làm tốt một số nhiệm vụ: Khẩn trương xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức hoàn thành các Chương trình giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra. Tăng cường trách nhiệm của các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong thực hiện chức năng nhiệm vụ.  Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp giữa năm 2019 HĐND đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Nâng cao chất lượng các Nghị quyết HĐND, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND. Không ngừng đổi mới, nâng cao, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân ở địa phương, đáp ứng được sự mong đợi của cử tri và nhân dân./.

 

 

Bùi Mai                      

 

 

(LSĐT) - Sáng 09/5, đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng ban Dân vận trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo TW làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tại Huyện ủy Lạc Sơn và Đảng bộ xã Phú Lương về thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/ TW, ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành TW về công tác dân tộc và chỉ thị số 45 – CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư về một số công tác ở vùng dân tộc Mông. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận TW. Làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Chanh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo một số ngành của huyện.

Trong một ngày làm việc, đoàn kiểm tra đã về xã Phú Lương để nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của các trưởng xóm, người có uy tín và nhân dân trên địa bàn xã. Buổi chiều cùng ngày, đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn về thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/ TW, ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành TW về công tác dân tộc và chỉ thị số 45 – CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư về một số công tác ở vùng dân tộc Mông.

 

IMG 20190510 085610

Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Phú Lương

 

Những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Lạc Sơn luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Số lượng đồng bào tham gia vào các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng đông, đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ngày càng được tăng cường. Sau 15 thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ /TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều giải pháp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn huyện có 291/363 làng, xóm, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa chiếm 80,1%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 99,8%, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 95%. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dậy, học tập ở các cấp học luôn quan tâm đầu tư. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

IMG 20190510 085628

Toàn cảnh buổi làm việc tại Huyện ủy Lạc Sơn

 

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo TW đã biểu dương huyện Lạc Sơn trong thời gian qua luôn triển khai tốt NQ số 24 và chỉ thị số 45 của TW. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, huyện cần thực hiện tốt hơn các hoạt động nâng cao ý thức, trách nhiệm về chính sách dân tộc, ý thức tự lực, tự cường. Tìm và chọn đúng hướng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm hơn nữa về văn hóa, xã hội kinh tế hạ tầng cơ sở, giảm tỷ lệ hộ nghèo và không tái nghèo. Đồng thời đoàn cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Cũng tại buổi làm việc với xã Phú Lương, đoàn đã tặng 10 suất quà cho các trưởng xóm, người có uy tín. 25 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất quà cho 50 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã./.

 

Nguyễn Đào (Trung tâm VHTT&TT)

(LSĐT) – Sáng ngày 09/5/2019, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019. Đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị. Tham dự có cá các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan: phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Y tế, Ban quản lý dự án ĐTXD, Trạm Chăn nuôi – Thú y; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

IMG-1851

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, tháng 04 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Về kinh tế, đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc cây lúa và hoa màu đã gieo trồng, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch, chỉ đạo điều tiết nước hợp lý, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2019 đạt 148 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 591 tỷ đồng, đạt 33,39% kế hoạch năm; giá trị sản xuất CN-TTCN tháng 4 năm 2019 đạt 52 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 190 tỷ đồng, đạt 31,15% kế hoạch năm; thu NSNN trên đạt 2.325 triệu đồng, tổng thu NSĐP đạt 181.283 triệu đồng, tổng chi ngân sách địa phương đạt 56.282 triệu đồng; tập trung cao độ vào công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đập đầu mối Hồ Chứa nước Cánh Tạng; xử lý các hành vi vi phạm về đất đai theo quy định.

Về lĩnh vực xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch; triển khai công tác sáp nhập các trường theo kế hoạch; tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019; tăng cường quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và thông tin; thực hiện tốt chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân vùng khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau: trong tháng 5 năm 2019 và thời gian tới, các cơ quan chuyên môn cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là dự án đập đầu mối Hồ chứa nước Cánh Tạng. Duy trì các chốt kiểm dịch, tăng cường kiểm soát giết mổ động vật; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ về an sinh xã hội. Tăng cường tuyên truyền, triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát, chủ động đề xuất danh mục thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công vụ./.

 

Thanh Hoa

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Điện thoại hữu ích

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

+ Email: 

duongdaynong copy

phan anh kien nghi

Phong GDDT

hat doi

BaoNhandan
BDT Dang CS
vietnamplus
CongthongtinCP
BANG-GIA-DAT-2015
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction