Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng, công tác lý luận, việc tổ chức, triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ đổi mới của Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã có những bước phát triển, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho thực tiễn các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ cho sự phát triển của Đảng bộ. Các cấp ủy luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác lý luận theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng đến năm 2030”, xem đây là nhiệm vụ của đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên.

Qua 5 năm thực hiện, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, nội dung của công tác lý luận đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên địa bàn huyện, đạt được những kết quả: Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện kịp thời, sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú ý. Công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ huyện tiếp tục có bước chuyển biến mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng năm, Huyện uỷ luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Đến nay, toàn huyện có 03 giảng viên chuyên trách, 09 giảng viên kiêm chức và 30 đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Hàng năm, cấp uỷ, chính quyền huyện quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất để Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Huyện ủy chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị hàng năm đã đề ra. Thực hiện đúng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Chất lượng dạy, học lý luận được nâng lên; phương pháp giảng dạy từng bước được đổi mới, theo hướng cơ bản, thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn.

IMG 2502

 

Tổ chức cuộc thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 37-NQ/TW và Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 17/6/2015, quá trình tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các chi, đảng bộ quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên về nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là các cơ quan có chức năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức đầy đủ, thấy rõ trách nhiệm của mình để từ đó chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch 149-KH/TU.

Hàng năm, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và đoàn thể - chính trị xã hội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khảo sát kỹ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch sát, đúng trình Huyện ủy phê duyệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Kết quả 5 năm qua (từ 2015 - 5/2019) đã mở 179 lớp với 12.446 lượt học viên, bao gồm 24 loại hình lớp. Trong đó đã mở 05 lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị với 264 học viên. Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị tập trung vào các lớp nhận thức về Đảng mở 28 lớp với 2114 học viên; lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới mở 12 lớp với 1.179 học viên và gần 40 lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho các cán bộ Mặt trận tổ quốc Viêt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho công tác xây dựng Đảng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy và bí thư chi bộ, nghiệp vụ công tác kiểm tra, nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, nghiệp vụ công tác Dân vận, thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho giáo viên gồm 04 lớp với 313 học viên, thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4…

IMG 0464

Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị

Ngoài các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thuộc chương trình mở lớp của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chủ động liên kết với Trường chính trị tỉnh mở 03 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học tại huyện với 216 học viên là cán bộ đương chức và dự nguồn của huyện để đảm bảo các chức danh lãnh đạo đạt chuẩn hóa về lý luận chính trị.

Từng bước đổi mới nội dung và phương pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đối với các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở cấp huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp quán triệt; trong quán triệt kết hợp sử dụng máy chiếu minh họa hình ảnh và liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế tại địa phương; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời để nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời báo cáo viên của Trung ương và Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, cấp huyện đã tổ chức 14 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 4.950 lượt cán bộ chủ chốt của huyện. Bên cạnh đó, đã tổ chức 09 lớp thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh. Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Cùng với với việc học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định: công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng địa phương là một nhiệm vụ rất quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng ở địa phương. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Nghị quyết chỉ đạo các cơ sở xây dựng kế hoạch sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương như: Xây dựng kế hoạch thực hiện đề tài, thành lập Ban chỉ đạo, sưu tầm tư liệu, dự toán kinh phí, tổ chức hội thảo để thống nhất tư liệu, thẩm định bản thảo, thống nhất nội dung lịch sử Đảng bộ và các vấn đề nảy sinh trong quá trình sưu tầm và biên soạn. Ngoài nguồn kinh phí của cơ sở, các đơn vị tiến hành biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương đều được Ban Thường vụ Huyện uỷ ra chủ trương hỗ trợ in sách. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục sưu tầm, biên soạn, xuất bản các ấn phẩm: Lịch sử Đảng bộ huyện Lạc Sơn (1929-2015) (Tái bản, bổ sung); Lạc Sơn 130 năm xay dựng, đổi mới và phát triển (1886-2016); Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Sơn (1945-2015) và 06 cuốn Lịch sử Đảng bộ cơ sở, đó là: Lịch sử Đảng bộ xã Yên Phú (1945-2015), Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Lâu (1945-2015), Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Vũ Lâm (1930-2015), Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Sơn (1930-2015), Lịch sử Đảng bộ thị trấn Vụ Bản (1930-2017). Tiếp tục hướng dẫn và theo dõi việc giảng dạy cuốn “Tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống Đảng bộ và Nhân dân huyện Lạc Sơn giai đoạn 1929 - 2015” trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện.

Từ những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng vào quá trình phát triển của huyện Lạc Sơn; góp phần củng cố niềm tin, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, khuyết điểm như: Các chi, đảng bộ cử cán bộ, đảng viên đi học tập, bồi dưỡng còn chồng chéo; Một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập lý luận chính trị còn mang tính hình thức; Đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị nhìn chung còn thiếu và hạn chế về năng lực. Nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn. Phương pháp giảng dạy còn một chiều, thiếu trao đổi, thảo luận; Hiệu quả của việc tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, khái quát lý luận chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự coi trọng đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Một số cán bộ, công chức chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; Một số đồng chí giảng viên, báo cáo viên chưa thật sự đầu tư thời gian để nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; Một số đề tài khoa học cấp huyện chưa gắn liền với thực tiễn địa phương nên hiệu quả triển khai thực hiện còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Lạc Sơn tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận; Nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu thù địch, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác. Tiếp tục đầu tư  xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11986034
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
1037
5768
22312
2557774
116022
198183
11986034

Your IP: 18.234.247.75
2021-01-21 04:28

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction