Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 25/4/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Viễn - Phó trưởng phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan nội chính huyện; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy. Đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

GiaobannoichinhquyI

Quang cảnh hội nghị

Quý I năm 2019, công tác nội chính được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Chương trình công tác số 11-CTr/HU, ngày 19/12/2018 chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình công tác số 12-CTr/HU, ngày 04/01/2019 chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban hành 22 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, trong đó: 11 báo cáo, 07 kế hoạch, 02 quyết định, 01 nghị quyết, 01 thông tri. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm 2019, tăng cường nắm bắt tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo, tư tưởng quần chúng nhân dân; chủ động phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý tốt mọi tình huống xảy ra; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; đẩy mạnh công tác tiếp tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cơ quan trong khối nội chính đã tăng cường phối hợp, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; công tác phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không có oan sai, lọt tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Lực lượng vũ trang luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cơ quan nội chính huyện trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ hoạt động người nước ngoài, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định đời sống nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để vi phạm pháp luật; duy trì và làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông và phòng chống tội phạm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiếm sát hoạt động tư pháp đảm bảo đúng luật. Tập trung giải quyết tốt các vụ án theo hướng đẩy nhanh tiến độ và đảmbảo chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án.../.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập

Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD và Trung tâm Phát triển quỹ đất năm 2020

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp làm việc với các bên liên quan, về tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư kế hoạch vốn thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Tùng tại cuộc họp bàn một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thông qua các danh mục đầu tư công năm 2021; tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Chanh tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tân Lập


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11960918
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2074
5362
37357
2513387
90906
198183
11960918

Your IP: 54.208.73.179
2021-01-16 07:54

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction