Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Chiều ngày 09/10/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018. Đồng chí Bùi Văn Hành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

giaoban
Toàn cảnh hội nghị

Trong quý III/2018, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện; tích cực, chủ động tăng cường công tác phối hợp để tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm nổi bật là: Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở theo kế hoạch. Tham mưu tổ chức thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chỉ đạo, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, thực hiện chính sách cán bộ. Kịp thời quán triệt, triển khai các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm,kiểm tra tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo Quy định 232-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua ‘Dân vận khéo”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện trong quý III/2018. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy tiếp tục phối hợp, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng, dự luận xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng. Lãnh đạo việc tổ chức giải thể chi bộ cơ quan xã theo tinh thần Công văn số 432-CV/TU, ngày 7/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành kế hoạch, hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên; kiểm điểm tự phê bình và phê bình cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch số 146-KH/HU, ngày 06/4/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2018. Tổ chức thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về việc “tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu, tổ chức tổng kết hoạt động của các Ban Chỉ đạo cấp ủy năm 2018, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2019./.

Bùi Vệ (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10959813
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2199
5978
21637
1507383
93751
149458
10959813

Your IP: 3.235.107.209
2020-08-12 09:49

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction