Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng, việc sắp xếp, cải tiến bộ máy, tinh giản biên chế không phải là vấn đề mới nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Do đó, Chính phủ xác định phải làm từng bước, thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật, nhưng đồng thời phải bảo đảm hợp tình, hợp lý.

Từng bước cải tiến bộ máy hành chính nhà nước theo lộ trình phù hợp

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tham gia giải trình tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều ngày 7-11.

 

Chiều 7-11, tham gia giải trình trước Quốc hội đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức là chủ trương lớn và quan trọng, được đề cập trong các Nghị quyết của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị. Mục tiêu, quan điểm xuyên suốt là xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, cấp chính quyền. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.

Công tác này luôn nhận được sự quan tâm của Quốc hội và cử tri cả nước. Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 56 (Quốc hội khóa XIV) về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực trong việc sắp xếp, tổ chức, kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và đã đạt được kết quả quan trọng bước đầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở một số lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán; xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực chưa làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, còn tình trạng tham nhũng vặt. Công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả, vẫn còn sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, việc xử lý sai phạm chưa nghiêm. Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa thực chất, số liệu chưa thuyết phục.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình khẳng định, những tồn tại, hạn chế nêu trên Chính phủ cũng đã nắm được và đang từng bước có giải pháp xử lý. Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ một số nhóm giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước trong thời gian tới.

Trước hết, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và công vụ công chức để thể chế hóa chủ trương của Đảng, các luật mới sẽ được Quốc hội thông qua, trong đó đặc biệt lưu ý những vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã nêu như về văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng, xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ; xử lý cán bộ sau khi nghỉ hưu; sắp xếp cán bộ dôi dư do tinh giản biên chế; về vị trí việc làm, chính sách đặc thù phù hợp đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, phương thức thi nâng ngạch công chức...

Đồng thời, Chính phủ sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành không quy định việc thành lập tổ chức trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để triển khai thống nhất các chủ trương này.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối tổ chức của các cơ quan, bố trí số lượng cấp phó phù hợp. Đối với việc thí điểm hợp nhất các Sở ở địa phương, căn cứ ý kiến của các cơ quan, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, thận trọng trong công tác sắp xếp, tổ chức và bố trí cán bộ.

Đẩy mạnh đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình như Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với nâng cao chất lượng và thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Chỉ đạo các Bộ hoàn thiện định mức biên chế giáo dục, y tế cho phù hợp với thực tế.

Rà soát, ban hành Nghị quyết của Chính phủ đẩy mạnh phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực giữa Trung ương và địa phương. Thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế, quan tâm công tác cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư.

Riêng đối với khối giáo dục và y tế, để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19 của Trung ương bảo đảm nguyên tắc đáp ứng dịch vụ cơ bản thiết yếu cho xã hội, với “phương châm có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế”, Chính phủ đã bổ sung giáo viên mầm non cho các tỉnh có mức tăng dân số cơ học cao và các tỉnh Tây Nguyên. Đối với các địa phương còn lại vẫn thiếu biên chế, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp các bộ, ngành, địa phương để giải quyết.

Đối với các cấp học khác, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, giảm đầu mối, đơn vị. Đồng thời rà soát, sửa đổi quy định về định mức bảo đảm phù hợp với thực tiễn các địa phương còn chỉ tiêu biên chế (thực hiện tuyển dụng các trường hợp đã ký hợp đồng trước năm 2015 đã đóng bảo hiểm y tế).

Chấn chỉnh các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý cán bộ, bổ nhiệm đề bạt người thiếu tiêu chuẩn, sai quy trình, bổ nhiệm người nhà. Làm đúng chức trách của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, phát hiện và xử lý vi phạm.

Tăng cường trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong công tác đánh giá cán bộ, bảo đảm thực chất tránh ý kiến trái chiều trong dư luận và xã hội về kết quả đánh giá. Qua đó, tạo cơ sở thực hiện tinh giản biên chế, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, những vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy, về tinh giản biên chế theo hướng thu gọn đầu mối là vấn đề động đến tổ chức con người, do đó rất phức tạp.

Trong quá trình thực hiện phải giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại đã tồn tại một thời gian dài. Chính phủ xác định phải làm từng bước thận trọng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa lắng nghe ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động để có giải pháp giải quyết đúng quy định của pháp luật nhưng đồng thời phải bảo đảm hợp tình, hợp lý, cá biệt có những vấn đề phải hợp đạo lý”, Phó Thủ tướng Thường trực nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng cho biết, Chính phủ có chủ trương giải quyết những vấn đề nêu trên phải vừa đạt được yêu cầu của các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, vừa không tạo ra những vấn đề xã hội bức xúc. Điển hình như giải quyết vấn đề giáo viên hợp đồng, sắp xếp cán bộ dôi dư, vấn đề sáp nhập một số cơ quan,...

Bên cạnh đó, đối với một số vấn đề Quốc hội đang thảo luận như sáp nhập ba Văn phòng (đã được xác định trong Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương) và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tổ chức bộ máy, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân, Chính phủ sẽ trân trọng lắng nghe ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để có phương án tiếp thu phù hợp.

 

 

 

 

Theo: Nhandan.com.vn

 

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12013617
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
669
6597
13165
2597935
143605
198183
12013617

Your IP: 18.215.185.97
2021-01-26 02:11

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction