Sáng 24/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội nghe giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tại hội trường. Ảnh: quochoi.vn

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định khẳng định: Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, về cơ bản đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật nhằm thể chế hóa yêu cầu trong các văn kiện của Đảng về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục một số bất cập trong thi hành luật và tán thành với nhiều nội dung của dự thảo Luật.

 

Đề cập hình thức kỷ luật, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình giữ hình thức kỷ luật “giáng chức” vì cho rằng, đây là quy định của Luật hiện hành đã được áp dụng khi xử lý kỷ luật công chức trong thời gian qua. Việc quy định này vừa có tính răn đe, vừa phù hợp với tính chất và mức độ vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức. Thực tế cho thấy có trường hợp vi phạm pháp luật, công chức đã bị giáng chức từ giám đốc xuống phó giám đốc, từ trưởng phòng xuống phó trưởng phòng hoặc trong lực lượng vũ trang, việc kỷ luật hạ cấp bậc quân hàm đối với người đang có chức vụ đều có gắn với giáng chức hoặc cách chức.

Trong thời gian tới khi thực hiện chế độ tiền lương mới gắn với việc thực hiện trả lương theo vị trí việc làm thì việc áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức (có thể bị giáng chức xuống một hoặc nhiều bậc theo đó bị hạ lương) càng mang tính răn đe cao.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy của Luật Cán bộ, công chức về trường hợp công chức bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo bị buộc thôi việc bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành. Có ý kiến đề nghị làm rõ mức án cụ thể nào thì cán bộ, công chức bị cho thôi việc; làm rõ trong trường hợp bị kết án thì công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có bị buộc thôi việc hay không.

Giao Chính phủ quy định rõ xử lý kỷ luật đối với cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu

Về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu nhưng đề nghị quy định rõ trong Luật hình thức kỷ luật phải đi kèm theo hệ quả pháp lý nhất định về vật chất, tinh thần mà người bị xử lý kỷ luật phải chịu. Một số ý kiến đề nghị trong Luật chỉ quy định nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể cả về hình thức kỷ luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện. Do đó, xin được quy định trong Luật nguyên tắc chung trong xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm) và giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết. Theo đó, đối với từng hình thức xử lý kỷ luật “cảnh cáo”, “khiển trách”, “xóa tư cách chức vụ” thì cán bộ, công chức còn phải chịu hệ quả kèm theo (ví dụ như cắt một số quyền lợi về vật chất mà người đó được hưởng).

Về phân loại đánh giá cán bộ, ông Nguyễn Khắc Định cho hay, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị thay từ “miễn nhiệm” trong dự thảo Luật bằng từ “bãi nhiệm”. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Luật quy định về các mức độ trong phân loại đánh giá cán bộ và việc xử lý đối với trường hợp cán bộ được đánh giá phân loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Việc “miễn nhiệm” không phải là xử lý kỷ luật mà là cho phép người đó được thôi không đảm nhiệm chức vụ, chức danh đã được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm đúng như nội hàm của khái niệm “miễn nhiệm”.

Có ý kiến đề nghị làm rõ đối với cán bộ có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ mà bị miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ thì sẽ được tiếp tục bố trí, sử dụng như thế nào? Làm rõ vấn đề này, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, cán bộ là những người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; trường hợp trong 2 năm liên tiếp người đó không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ. Sau khi được miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ được bố trí, sắp xếp vị trí công việc phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

 

 

Theo: Dangcongsan.vn