Ảnh chỉ mang tính chất minh họa (Nguồn: ĐH)
 

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra, tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người. Trong đó, từ tháng 10/2018 đến 30/6/2019 là 1.015 người, bao gồm: Cơ quan đoàn thể đảng 1 người, cơ quan hành chính: 22 người, đơn vị sự nghiệp công lập: 285 người, cán bộ công chức xã: 57 người, số còn lại thuộc hợp đồng lao động chiếm cao nhất là 650 người.

Cũng theo Bộ Nội vụ, tính đến tháng 6/2019, biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015. Về biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện Kết luận của Bộ  Chính trị, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các địa phương rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

Cơ quan tổ chức cán bộ các bộ ngành đã tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị thành lập mới, tách, nhập, điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với tổ chức của các bộ đa ngành, đa lĩnh vực. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy được các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý (như Tổng cục Hải Quan, Bộ Tài chính năm 2019 cắt giảm tối thiểu 10 chi cục).

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế theo hướng tinh gọn, phù hợp với thực tế. Đến nay, đã có 54/63 tỉnh thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có chức năng tương đồng để thành lập trung tâm phòng ngừa và kiểm sát bệnh tật; có 437/713 đơn vị cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Bộ Nội vụ cho biết, trong những tháng cuối năm 2019, Bộ sẽ khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thẩm định, giao số người làm việc cho các bộ, ngành, địa phương năm 2020. Tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế; thực hiện kiểm tra tinh giản biên chế theo báo cáo của bộ, ngành và địa phương./.

 

 

 

Theo: Dangcongsan.vn