Dự án - Quy hoạch - Khoa học

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 1230/QĐ-UBND, ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Phê duyệt Đề án phát triển đô thị huyện Lạc Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẠC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1230 /QĐ-UBND Lạc Sơn, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án phát triển đô thị huyện Lạc Sơn

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

         

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC SƠN

                        

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

          Căn cứ Quyết định số 766/Q Đ-UBND ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

         Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 30/TTr-KTHT, ngày 13/2/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án phát triển đô thị huyện Lạc Sơn giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Sở Xây dựng (b/c);

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Bùi Văn Thắng

Nội dung của Đề án tải về tại đây:

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai