Dự án - Quy hoạch - Khoa học
Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 1227 /QĐ-UBND, ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn: Ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Lạc Sơn giai đoạn 2017-2020.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LẠC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1227 /QĐ-UBND
Lạc Sơn, ngày 07 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Đề án đẩy mạnh Cải cách hành chính

huyện Lạc Sơn giai đoạn 2017-2020"

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẠC SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn, tại Tờ trình số   16/TTr-PNV ngày 09 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Lạc Sơn giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                   

- Như Điều 3;

- Sở Nội vụ (b/c);                         

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT.                   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Bùi Văn Thắng

 

Nội dung của Đề án tải về tại đây:

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai