Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nam

Tên Dự án: DỰ ÁN SẢN XUẤT NẤM (Thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn huyện Lạc Sơn)

* Địa điểm đầu tư: Huyện Lạc Sơn

* Quy mô dự án/Công suất thiết kế (Dự kiến): 2-3 tấn nấm/ngày đêm

* Diện tích: 5-7 ha

* Tổng mức đầu tư: 10 tỷ đồng

* Hình thức đầu tư: FDI, DDI, BCC

* Cơ quan đầu mối liên hệ: Sở NN & PTNT tỉnh Hòa Bình.

* Căn cứ thực hiện: Theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư từ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.