Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

 

Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

taive

2.

 

Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

taive 

3.

 

Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

4.

 

Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

 

 taive

5.

 

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

6.

 

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

 

 taive

7.

 

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

8.

 

Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

9.

 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tải biểu mẫu NQ 41

 taive

10.

 

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 taive

11.

 

Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

12.

 

Thông tư số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

13.

 

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

 

 taive
14.

Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT ngày 26/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

taive 
15. 

 

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 taive
 16.

 

Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

taive 
 17.

 

Công văn số 26/VPHĐBCQG-TT ngày 18/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc hướng dẫn các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử .

 

 taive
 18.

 

Công văn số 33/VPHĐBCQG-PL ngày 26/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.

 

 taive
19.

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

taive

 

 

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

 

Quyết định số 169/QĐ-UBND, ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình Về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Hòa Bình.

 

 taive

2.

 

Công văn số 269/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, về việc gửi danh sách Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Hòa Bình, số điện thoại, số fax và địa chỉ liên hệ.

 

 

taive 

3.

 

Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình, Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

 taive

4.

 

Quyết định số 32-QĐ/UBKTTU, ngày 02/02/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hòa Bình về thành lập Tổ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 taive

5.

 

Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND, ngày 05/02/2021 của HĐND tỉnh Hòa Bình, quy định mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hòa Bình.

 

 taive

6.

 

Kế hoạch 01/KH-UBBC, ngày 05/02/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, về Triển khai công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 taive

7.

 

Quyết định 04/QĐ-UBBC, ngày 03/02/3021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, về việc thành lập Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền bầu cử.

 

 taive

8.

 

Công văn số 321/STC-TCHCSN, ngày 19/02/2021 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình, V/v lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 taive

9.

 

Công văn 432/SNV-XDCQ&CTTN ấn định và công bố đơn vị bầu cử ĐB HĐND các cấp; thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử.

 

 taive

10.

 

Nghị quyết 11/NQ-UBBC, ngày 26/02/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 taive

11.

 

Thông báo số 12-TB-UBBC, ngày 26/02/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Hòa Bình.

 

 

 taive

12.

 

Công văn số 14/UBBC-TT, ngày 03/3/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình, về việc thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử; báo cáo tiến độ bầu cử.

 

 taive

 

 

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

 

Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 taive

2.

 

Kế hoạch số 43/KH-UBMTTQ-BTT ngày 26/01/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 

taive 

3.

 

Quyết định số 101-QĐ/HU, ngày 08/01/2021 của Huyện ủy Lạc Sơn về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

taive

4.

 

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

5.

 

Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

6.

 

Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Tổ giúp việc Uỷ ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

7.

 

Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Tổ chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

8.

 

Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các đơn vị bầu cử.

 

 taive

9.

 

Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 26/01/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 taive

10.

 

Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về việc thành lập Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền bầu cử.

 

 taive

11.

 

Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về việc ấn định số đơn vụ bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 taive

12.

 

Thông báo số 01-TB/BCĐ, ngày 19/02/2021 của Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

 taive

13.

 

Công văn số 01/UBBC-NV ngày 01/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

 

 taive

14.

 

Công văn số 02/UBBC-NV ngày 03/02/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử.

 

 taive
15.

 

 

Công văn số 04/UBBC-NV ngày 01/03/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về việc hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

taive
16.

 

 

 

Báo cáo số 01/BC-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban Bầu cử huyện về số lượng đại biểu và số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

 

 

taive
17.

 

 

Biểu thống kê của Ủy ban Bầu cử huyện số lượng cử tri, dự kiến số Tổ bầu cử trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

 

 

taive

 

 

Văn bản mới

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022

Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tháng 3/2022

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực hồ Khả (Phân khu 01 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn); Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực Đồi Thung (phân khu 02 xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết quý I.2022

Chương trình công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện tuần thứ 15 từ ngày 04/4/2022 đến 10/4/2022


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

TLkyhophdnd

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13881649
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3237
2268
14599
4486606
47773
40466
13881649

Your IP: 34.231.247.88
2022-05-28 20:28

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction