Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Số TT

Tiêu đề

Tải về

 1.

Quyết định ban hành bộ tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

taive
 2.

Chính sách chất lượng UBND huyện Lạc Sơn.

taive
 3. Danh mục TTHC đã quy trình hóa.

taive

 4.

Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

taive

 5.

Xây dựng duy trì, cải tiến,  mở rộng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn – Năm 2021.

taive
 6.

V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

taive
 7.

Đánh giá nội bộ năm 2021.

taive
 8.

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Lạc Sơn phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 đối với hoạt động quản lý nhà nước.

taive
 9.

Báo cáo Kết quả áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại huyện Lạc Sơn.

taive