Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

 

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

 

Quy trình Kiểm soát tài liệu dạng văn bản (Tài liệu, hồ sơ)

 

- Biểu mẫu: BM-01-01; BM-01-02; BM-01-03; BM-01-04; BM-01-05

taive

2.

 

Quy trình Quản lý rủi ro và cơ hội

 

- Biểu mẫu: BM-02-01; BM-02-02; BM-02-03;

taive

3.

 

Quy trình Đánh giá nội bộ

 

- Biểu mẫu: BM-03-01; BM-03-02; BM-03-03; BM-03-04; BM-03-05; BM-03-05

taive

4.

 

Quy trình Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

 

- Biểu mẫu: BM-04-01; BM-04-02

taive

5.

 

Quy trình Thực hiện hành động khắc phục

 

- Biểu mẫu: BM-05-01

taive

6.

 

Quy trình Xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

 

- Biểu mẫu: BM-06-01; BM-06-02

taive