Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Số TT

Tiêu đề

Tải về

1.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Văn phòng HĐND và UBND huyện

 taive

2.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Kinh tế - Hạ tầng

taive 

3.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng TC-KH

 taive

4.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng NNPTNT

 taive

5.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Nội vụ

 taive

6.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 taive

7.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Y tế

 taive

8.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Thanh tra huyện

 taive

9.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Tư pháp

 taive

10.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Văn hóa và Thông tin

 taive

11.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Giáo dục và Đào tạo

 taive

12.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Tài nguyên và Môi trường

 taive

13.

Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài của Phòng Dân tộc

 taive