Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Mức độ

1.

 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 Hộ tịch  Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

2.

 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân  Cơ sở giáo dục phổ thông  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

3.

 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  Thi đua - khen thưởng  Phòng Nội vụ  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

4.

 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ  Người có công  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 5.  Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)  Gia đình  Phòng Văn hóa và thông tin  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

6.   Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Tôn giáo Chính phủ  Phòng Nội vụ  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

7.   Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại  Thi đua - khen thưởng  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 
8.   Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  Hộ tịch  Phòng Tư Pháp  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

9.   Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em  Trẻ em  Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

10.   Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ   Cơ sở giáo dục phổ thông  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

11.  Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện  Tôn giáo Chính phủ  Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

12.  Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp  Tiền lương  Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.  

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

13.  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất  Thi đua - khen thưởng  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

14.   Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện  Đường thủy nội địa  Ủy ban nhân dân cấp xã

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

15.   Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ  Người có công  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

16.   Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo  Tôn giáo Chính phủ  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

17.   Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài  Hộ tịch  Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

18.   Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện  Bảo trợ xã hội  Cơ sở trợ giúp xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

19.   Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện  Tôn giáo Chính phủ  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

20.   Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)  Xuất Bản, In và Phát hành  Phòng Văn hóa thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

21.   Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

22.   Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng  Người có công  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

23.  Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản  Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

24.   Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản  Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

25.   Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng  Sở Y tế - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

26.   Đề nghị gia hạn cấp phép khoan, đào lòng đường, hè phố để thi công công trình trong khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  Đường bộ  Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

27.   Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc  Tôn giáo Chính phủ  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

28.   Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  Hộ tịch  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

29.   Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)  Xuất Bản, In và Phát hành  Phòng Văn hóa và thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

30.   Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  Hộ tịch  Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

31.   Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu  Lưu thông hàng hóa trong nước  Phòng Kinh tế

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

32.   Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội   Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

33.   Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện  Bảo trợ xã hội  Cơ sở trợ giúp xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

34.   Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị  Thi đua - khen thưởng  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

35.   Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)  Gia đình  Phòng Văn hóa và thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

36.   Đề nghị gia hạn cấp phép sử dụng lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  Đường bộ  Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

37.   Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  Thi đua - khen thưởng  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

38.   Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp  Bảo trợ xã hội  Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

39.   Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề  Thi đua - khen thưởng  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

40.   Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

41.   Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  Lưu thông hàng hóa trong nước  Phòng Kinh tế Hạ tầng

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

42   Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  Hộ tịch  Phòng Tư Pháp

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

43.   Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)  Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

44.   Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

45.   Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử  Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

46.   Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  Lưu thông hàng hóa trong nước  Phòng Kinh tế

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

47.   Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  Bảo trợ xã hội  Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

48.   Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).  Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

49.   Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo  Giáo dục Mầm non  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

50.   Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa  Văn hóa cơ sở  Phòng Văn hóa và thông tin

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 51.  Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày  Người có công  Bộ Công an

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

52.   Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế  Người có công  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

53.   Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  Thi đua - khen thưởng  Phòng Nội vụ

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

54.   Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ  Người có công  Bộ Giao thông vận tải

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

55.   Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu  Đất đai  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

56.   Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.  Người có công  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

57.   Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện  Bảo trợ xã hội  Cơ sở trợ giúp xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

58.   Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ  Hệ thống văn bằng, chứng chỉ  Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Hòa Bình

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

59.   Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ  Người có công  Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

6.   Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh  Hạ tầng kỹ thuật  Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

61.   Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mức độ 4

Nộp hồ sơ

 

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12793672
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7762
8207
54333
3337634
116653
174429
12793672

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-19 22:39

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction