Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

1- Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

2- Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất:

+ Chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, cụ thể hoá để tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của Tỉnh, đề xuất nhiệm vụ giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về các lĩnh vực nêu trên của Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ.

+ Chủ trì xây dựng các chuyên đề về tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện uỷ.

- Thẩm định:

+ Thẩm định các đề án, kế hoạch và công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ mà Huyện uỷ phân công cho cấp uỷ cơ sở, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trực thuộc huyện trước khi trình Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện uỷ.

- Hướng dẫn, kiểm tra:

+ Hướng dẫn kiểm tra các ban Đảng, mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc Huyện uỷ thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên, của Huyện uỷ về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và thi hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ với cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc huyện- Thị uỷ.

+ Phối hợp với phòng tổ chức lao động huyện- thị xã hướng dẫn các cơ quan Nhà nước của huyện - thị xã trong việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thực hiện một số công việc do Ban thường vụ Huyện uỷ uỷ quyền:

+ Tham mưu cho cấp uỷ về quản lý, quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển và đề nghị Huyện uỷ khen thưởng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý.

+ Tham mưu, đề xuất giải quyết chế độ chính sách, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ diện Huyện uỷ quản lý; Phối hợp với Ban tổ chức Thành uỷ thực hiện chăm sóc sức khoẻ cán bộ đối với cán bộ tỉnh quản lý trên địa bàn huyện.

+ Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện.
+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong huyện.

+ Hướng dẫn thực hiện việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định của Ban thường vụ Huyện uỷ; hướng dẫn quản lý phân công công tác cho đảng viên đối với chi, đảng bộ cơ sở.

+ Quản lý hồ sơ cán bộ diện Huyện uỷ quản lý.

+ Hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc quản lý hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch theo quy đinh của Trung ương.

+ Tham mưu đề xuất với Ban thường vụ Huyện uỷ và đề nghị Ban tổ chức Tỉnh uỷ thi tuyển, xét tuyển cán bộ, công chức vào cơ quan Đảng, Đoàn thể.

+ Tổ chức làm công tác thống kê cơ bản của Đảng và theo yêu cầu của cấp trên.

+ Làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của cấp trên.

- Đề xuất Ban thường vụ Huyện uỷ mở hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, đảng viên đối với cấp uỷ cơ sở về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Được cử cán bộ tham dự các cuộc họp của Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ, cấp uỷ cơ sở, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện bàn công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ hoặc liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

- Được phân công các chuyên viên của Ban theo dõi các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các cơ sở đảng để nắm công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Được yêu cầuc các tổ chức, cá nhân báo cáo hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đề xuất Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ giải quyết chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý.

3 - Thông tin liên hệ:

1. Email: 

2. Điện thoại CQ:

3. Danh sách lãnh đạo:

 

 

Văn bản mới

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 70/UBND-YT V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Công văn số 71/UBND-VHTT_Vv dừng tổ chức các Lễ hội, di tích, các hoạt động tập trung đông người trong địa bàn huyện, trước các diễn phức tạp huyện, trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

V/v công bố danh sách và địa chỉ các cơ sở có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm phổi do corona virus

Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Chanh - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Bùi Văn Vũ - Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 

HD-dichvucongtr1

 

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

10778453
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3803
4345
8148
1370812
61849
156591
10778453

Your IP: 3.234.241.200
2020-07-13 16:59

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 

 

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction