CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

1. Vị trí, chức năng

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn ngang phòng, thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn, là bộ máy giúp việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch huyện.

- Có chức năng tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý Nhà nước trên địa bàn, cung cấp thông tin, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND và Chủ tịch UBND huyện. Giúp UBND huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã,thị trấn thực hiện chương trình đó;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc chuẩn bị các báo cáo, đề án (bao gồm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các dự án kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh và các dự án khác) và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó để UBND huyện xem xét quyết định;

- Đảm bảo việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác thường trực HĐND, UBND huyện và chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Thanh tra huyện giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

- Chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; các cuộc họp và làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với các cơ quan, đơn vị tổ chức và công dân;

- Đôn đốc các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đến các ngành, các cấp. Đồng thời theo dõi, kiểm tra các ngành, các cấp trong huyện thực hiện những văn bản quy phạm pháp luật đó;

- Quản lý về mặt hành chính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”; áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Quản lý, thống nhất việc ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đnagr và các quy định của pháp luật. Phối hợp với phòng tư pháp huyện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Quản lý cán bộ công chức, quản lý tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuạt cho các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện;

- Thực hiện những nhiệm vụ và lĩnh vực công tác khác được Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch UBND huyện giao.

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện Lạc Sơn:

-         Ông: Bùi Văn Vũ – Chánh Văn phòng HĐND & UBND, SĐT: 0983.127.489

-         Bà: Nguyễn Quốc Tiệp – Phó chánh văn phòng HĐND & UBND; SĐT: 0986.043.314

-         Ông: Bùi Anh Quốc Vương – Phó chánh văn phòng HĐND & UBND, SĐT: 0984.097.692

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Văn Phắng