Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 06/7/2020, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Tiến Lực - Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Huyện ủy Lạc Sơn.

2b5adc81982765793c36

Quang cảnh buổi làm việc

Trong những năm qua, công tác tuyên giáo nói chung và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của các tổ chức đảng và đảng viên; các nhiệm vụ tuyên giáo được triển khai kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành Kế hoạch số 53-KH/HU, ngày 22/8/2016 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW; Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở căn cứ tình hình của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm đến với toàn thể cán bộ, đảng viên; hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương 4 (khóa XII). Công tác tổ chức học tập các nội dung chuyên đề trong năm được các cấp ủy đảng chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và bài bản. Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, trong đó tập trung phản ánh, tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hiệu quả, các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện, các xã, thị trấn đã tăng cường các hoạt động cổ động trực quan, xây dựng mới nhiều cụm panô, áp phích nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các trục đường chính của huyện, các xã, ở các địa bàn khu dân cư. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trước tập thể; có lối sống, tác phong theo chuẩn mực; có ý thức rèn luyện đạo đức, xây dựng bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Tiến Lực - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyđánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn, trong đó Ban Tuyên giáo là cơ quan thường trực trực tiếp làm công tác tham mưu cụ thể trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện ở chi, đảng bộ trong thời gian qua. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bằng các hình thức phong phú, phù hợp, tác động sâu rộng, mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;thường xuyên kiểm tra giám sát việc làm theo của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiên Chỉ thị và Nghị quyết. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt định kỳ; tăng cường xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2020. Tham mưu cấp ủy chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12793599
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
7689
8207
54260
3337634
116580
174429
12793599

Your IP: 3.235.184.215
2021-06-19 22:27

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction