Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Huyện Lạc Sơn có địa bàn rộng với tổng diện tích 587 km2, dân số trên 13,6 vạn người, với 24 đơn vị hành chính, gồm 23 xã, 01 thị trấn. Toàn huyện có 155 cơ quan, đơn vị liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC), trong đó: cơ quan hành chính Nhà nước 70 đơn vị, đơn vị sự nghiệp 65 đơn vị, có 20 doanh nghiệp. Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TUQuyết định số 1528-QĐ/TU, ngày 13/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có những chuyển biến sâu sắc về nhận thức; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước có chuyển biến tốt hơn.

 

Cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở thường xuyên nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.Hằng năm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bổ sungcác quy chế, quy định rõ những việc cán bộ, công chức, viên chức được biết, được bàn, người có thẩm quyền quyết định; những việc cán bộ, công chức được giám sát, kiểm tra. Hoạt động các cơ quan, đơn vị đều dựa trên cơ sở quy chế làm việc của cơ quan, được xây dựng thống nhất ban hành, quá trình thực hiện đều được đưa ra thảo luận trước hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Nhân dân, với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị được quan tâm. Việc thực hiện dân chủ đại diện, lấy ý kiến các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân được đưa vào chương trình công tác.Công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Nhân dân, với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị được thực hiện hiệu quả, trong 3 năm đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại quy mô cấp huyện: 08 cuộc, trong doanh nghiệp 01 cuộc, cấp xã 92 cuộc; việc thể chế và thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời, đúng pháp luật; làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phần lớn hoạt động có kết quả, hướng vào các lĩnh vực mà Nhân dân ở cơ sở quan tâm như xây dựng, quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết chế độ chính sách, trong 3 năm qua giám sát 110 cuộc. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy tốt dân chủ cơ sở, tiến hành giám sát 139 cuộc, trong đó, giám sát đối với 115 công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 24 công trình có kinh phí do Nhân dân đóng góp. Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt hiệu quả cao. Trong giai đoạn 2011-2020, công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013, Nghị định 149/2018/NĐ-CP được cấp ủy, người đứng đầu các doanh nghiệp quan tâm xây dựng và thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từ đó tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện Quy chế dân chủ đã góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có những chuyển biến sâu sắc về nhận thức; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy các cơ quan nhà nước có chuyển biến tốt hơn. Việc thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị gắn với công tác cải cách hành chính đã nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố, qua đó đã khắc phục một phần tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủở cơ sở trong thời gian tới: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thường xuyên cập nhật quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về Quy chế dân chủ cơ sở ở khu phố, tổ dân phố, thôn xóm xây dựng tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành, dễ kiểm tra; (2) Việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế, quy ước phải phù hợp với đặc điểm từng địa phương; (3) Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước cấp cấp; (4) Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; (5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo QCDC các cấp, các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát./.

 

Đ/c Bùi Thị Vân - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT