Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Quán triệt, phổ biến tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 –NQ/TW cua Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả". Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã ban hành Kế hoạch số 151 – KH/HU ngày 06/4/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để nghe quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai văn bản hướng dẫn của Trung ương của tỉnh.

BDV1

Đ/c Bùi Thị Vân - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho hộ gia đình bị cháy nhà xã Tự Do

 

Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí chức vụ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam theo phương án: bố trí sắp xếp chuyển công tác đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đương nhiệm để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng thời giới thiệu đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Sau một thời gian triển khai chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đạt kết quả tích cực, khắc phục được những bất cập trong hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó khắc phục được tình trạng hành chính hóa, công văn giấy tờ, giảm được các cuộc họp, các cuộc kiểm tra, giám sát… Sự thay đổi này không chỉ giúp giảm đầu mối, giảm con người, tiết kiệm cho ngân sách mà tạo được bước đột phá trong quá trình sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đặc biệt là thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Một đồng chí đứng đầu hai cơ quan có lợi thế là nắm được công việc, chia sẻ phân công nhiệm vụ, trách nhiệm một cách hợp lý từ đó triển khai kịp thời, có hiệu quả, khắc phục được sự cồng kềnh, chồng chéo trong công việc, giúp việc thực hiện nhiệm vụ được nhanh chóng, sát đúng, cũng như kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cũng từ việc sắp xếp lại mô hình tổ chức, nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm hơn, công tác Dân vận và Mặt trận triển khai ngày càng chặt chẽ, hợp lý, khoa học hơn, gắn kết và tập trung các hoạt động chính trị của địa phương, lựa chọn một số nhiệm vụ địa phương một cách hiệu quả, không dàn trải tạo sự đồng thuận, thống nhất và tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, do khối lượng công việc khá lớn của cả hai cơ quan nên đòi hỏi người đứng đầu phải sắp xếp thời gian thật sự khoa học. Vấn đề cốt lõi để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao thì người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khả năng bao quát, điều hành công việc. Bên cạnh đó cấp phó và chuyên viên của cơ quan phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bùi Thị Vân – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện chia sẻ: “Sau khi được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn, bố trí, sắp xếp đảm đương hai chức danh bản thân tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên qua thời gian bắt tay vào công việc tôi nhận thấy mô hình có nhiều ưu điểm, khắc phục được những hạn chế bất cập trong công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện tới cơ sở nhất là giảm được đầu mối công việc và các văn bản giấy tờ, một số cuộc họp, các cuộc kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả hơn”.

Sau một thời gian triển khai, có thể nhận thấy chủ trương thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trong giai đoạn hiện nay là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cần thiết, bảo đảm cho bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy với sự quyết tâm ủng hộ của cán bộ lãnh đạo các cấp, công chức, viên chức thực thi công vụ và người dân; việc tinh giản bộ máy đã bước đầu tránh được sự chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ; bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc chung từng bước được nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất./.

 

Đ/c Bùi Văn Quang - Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12766147
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4012
6520
26808
3337634
89128
174429
12766147

Your IP: 35.170.64.36
2021-06-16 14:31

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction