Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 09/01/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; bàn và thống nhất một số công tác trọng tâm khác của huyện. Dự Hội nghị có các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ được phân công theo dõi huyện Lạc Sơn; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

 

IMG20200109163203

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2019,với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,06%, cơ cấu ngành chuyển dịch theo đúng định hướng; sản lượng lương thực có hạt đạt 68.624 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn 135,7% kế hoạch;thu nhập bình quân đầu người đạt 40,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,74%/năm. Triển khai hiệu quảcác chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Xã Thượng Cốc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Công tác sáp nhập các đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng phát huy. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện một cách đồng bộ đã mang lạinhững chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ kết quả đạt được trong năm 2019 cũng như hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, thống nhất đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung các nguồn lực, nhân lực, tổ chức thực hiện Nghị quyết số: 830/NQ-UBTHQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 02/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình; triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 687-CV/TU, ngày 25/12/2019 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc tổ chức Tết năm 2020 cho toàn thể Nhân dân;chỉ đạo quyết liệt, triển khai mạnh mẽ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; tiếp tục chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Hồ Cánh Tạng; tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và đảm bảo an ninh, trật tự năm 2020 trên địa bàn….

Hội nghị đã nhất trí thông qua các văn bản dự thảo: Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020; Chương trình công tác trọng tâm, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020 và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Góp ý kiến bước đầu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

IMG20200109084515 

Đ/c Bùi Văn Hành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

  

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng quy trình, Quy chế bầu cử trong Đảng./.

 

Bùi Thị Lan (Văn phòng Huyện ủy)

Văn bản mới

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Vv hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đại biều HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

12804096
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3176
6775
9951
3373552
127077
174429
12804096

Your IP: 3.215.79.116
2021-06-21 08:17

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction