Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động, tích cực tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, nhiệm vụ công tác đề ra; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, thể hiện ở một số kết quả nổi bật như sau:

Thứ nhất, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Sáu tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW; 25 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU; Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo cáo về công tác dạy và học lý luận chính trị giai đoạn 2015-2019; Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Kế hoạch Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;…

IMG 1507

Ban Tuyên giáo Huyện ủy duy trì tổ chức giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện

 

Thứ hai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 04 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo. Tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 theo hình thức trực tuyến, mời 166 đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của huyện về dự. Hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt xong trong tháng 02/2019, cấp phát 820 cuốn tài liệu chuyên đề năm 2019 cho các chi, đảng bộ cơ sở; phân công báo cáo viên cấp huyện giúp cơ sở quán triệt, triển khai chuyên đề. Đến nay 100% chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề, có 7856/7970 đồng chí đảng viên tiếp thu nghị quyết, tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí công tác. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác biểu dương, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến ở đảng bộ huyện. Hướng dẫn các chi, đảng bộ công tác sơ kết việc thực hiện Chỉ thị và thực hiện Di chúc, công tác chăm lo, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt có sức lan tỏa ở địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn có 02 bài viết về gương cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến ở Đảng bộ huyện tham gia triển lãm về “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức; 09 bài viết về các cá nhân và tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở đảng bộ huyện để đưa vào cuốn sách “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ tỉnh Hòa Bình”. Thực hiện kế hoạch phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, người hoạt động văn học nghệ thuật, báo chí hưởng ứng tham gia cuộc thi. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì đoàn giám sát của cấp ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 đối với Đảng bộ xã Mỹ Thành và chi bộ trường THPT Cộng Hòa.

Thứ ba, hoạt động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân được thực hiện kịp thời. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII. Theo đó hội nghị cấp huyện tổ chức theo hình thức trực tuyến nối với điểm cầu Trung ương gồm 288 đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện dự; cấp cơ sở 100% chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức xong trong tháng 3 năm 2019 với tổng số 7842/7975 đảng viên dự và viết bài thu hoạch sau khi được tiếp thu nghị quyết. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đối với Đảng bộ xã Miền Đồi và chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 và tổ giúp việc; điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động; điều chỉnh, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.Sáu tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 94 Huyện ủy tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu kích động, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook, youtube…; xây dựng 6 công văn định hướng, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan chức năng, đội ngũ báo cáo viên về công tác tuyên truyền; qua đó thống nhất nội dung và hình thức triển khai trong công tác tuyên truyền hàng tháng. Trong đó đã triển khai tuyên truyền về các nội dung: tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhịêm vụ năm 2019; các ngày kỷ niệm và sự kiện lớn của đất nước, thông tin về các khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương…

Thứ tư, tập trung chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu ban hành thông báo số 325-TB/HU, ngày 20/12/2018 về việc mở các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ năm 2019; Tham mưu ban hành 15 quyết định mở các lớp theo kế hoạch. Sáu tháng đầu năm 2019, đã mở 15/36 lớp với 14 loại hình cho 966 học viên (đạt 41,7% kế hoạch). Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn huyện tiếp tục đưa vào giảng dạy, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ huyện Lạc Sơn, giai đoạn 1929-2015 trong các nhà trường để giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng bộ huyện. Tiếp tục đưa nội dung lịch sử Đảng bộ huyện Lạc Sơn (1929-2015) vào giảng dạy lồng ghép trong các chương trình, lớp đào tạo bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Lạc Sơn từ nội dung cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là học sinh, thanh thiếu niên, thế hệ trẻ.

Thứ năm, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện gồm 30 đồng chí, có trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ các đồng chí báo cáo viên phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…Hàng tháng, 100% báo cáo viên cấp huyện báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để theo dõi và tổng hợp; 100% các đồng chí báo cáo viên được cấp sổ tay báo cáo viên năm 2019 và các tài liệu tuyên truyền theo quy định. Hàng tháng tổ chức cho 100% báo cáo viên và cơ quan liên quan dự hội nghị trực tuyến báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; tổ chức hội nghị giao ban quý I và 6 tháng đầu năm 2019; định kỳ hàng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuyển cuốn thông tin sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở; thông qua các lần công tác cơ sở ban tuyên giáo Huyện ủy lồng ghép, giám sát, kiểm tra việc sử dụng, khai thác bản tin sinh hoạt chi bộ. Qua kiểm tra có 100% đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc sử dụng, khai thác hiệu quả nội dung bản tin sinh hoạt chi bộ; 100% chi bộ trực thuộc Huyện ủy sử dụng hiệu quả bản tin sinh hoạt chi bộ, đưa các nội dung vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Việc mua và đọc báo tạp chí của Đảng định kỳ hàng quýđược Ban Tuyên giáo Huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thiết lập hồ sơ, ký hợp đồng với Bưu điện huyện đặt mua báo, tạp chí của Đảng cho 29/29 Đảng bộ xã, thị trấn; các đảng bộ và chi bộ cơ sở tự bố trí ngân sách mua báo, tạp chí của Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc thực hiện Kết luận 102-KL/TU, ngày 13/10/2017 về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” đối với các chi, đảng bộ cơ sở; việc tiếp nhận, sử dụng, lưu trữ và khai thác báo, tạp chí bảo đảm báo phát huy vai trò, mục đích trong các tổ chức Đảng. Tiếp tục hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở công tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách dự án theo thông báo, kết luận của Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua đó có 100% Đảng bộ cơ sở quản lý và sử dụng có hiệu quả các đầu sách dự án cung cấp, giúp cho việc nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học và kỹ thuật tiên tiến trong lao động sản xuất…không ngừng được nâng lên, góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, các Đoàn thể vững mạnh; hiệu quả, chất lượng trong lao động, sản xuất ngày càng cao.

Thứ sáu, thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan khoa giáo huyện, Ban Tuyên giáo chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban quý I, quý II năm 2019 để kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém và biện pháp khắc phục để việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan khoa giáo trong thời gian tới có hiệu qủa hơn.

Thứ bảy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện gồm 20 đồng chí có trình độ, năng lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; điều chỉnh, phân công nhiệm vụ phụ trách và nắm bắt tình hình dư luận xã hội ở các chi, đảng bộ cơ sở, địa phương, đơn vị; cấp thẻ bổ sung cho báo cáo viên được kiện toàn. Quản lý hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội có hiệu quả, 6 tháng đầu năm 2019 cộng tác viên dư luận xã hội đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trên địa bàn huyện, thông tin phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện cùng với việc nắm bắt dư luận xã hội, đồng thời đã phối hợp với các cấp ủy cơ sở giải quyết các vấn đề về tư tưởng, dư luận như vấn đề môi trường, công tác quản lý đất đai, khai thác khoáng sản… không để nảy sinh những vấn đề phức tạp hay điểm nóng trên địa bàn… Việc tổ chức giao ban định kỳ được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức kịp thời, đúng quy định, sáu tháng đầu năm 2019 đã tổ chức giao ban công tác quý I, quý II qua đó đánh giá kiểm điểm kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, xây dựng các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong quá trình hoạt động./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11983671
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
4442
5186
19949
2557774
113659
198183
11983671

Your IP: 3.239.242.55
2021-01-20 15:40

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction