Chúc mừng năm mới

BanerCMNM2021

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 26/8/2014 và Kết luận số 102-KL/TU, ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên cập nhật các hình thức báo Đảng như báo giấy, báo điện tử, báo hình, báo tiếng, qua đó đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng các mô hình hay, cách làm tốt từ báo chí để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU đến toàn thể các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện; đồng thời ban hành Công văn số 598-CV/HU, ngày 09/9/2014 để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời rà soát, đánh giá việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong toàn đảng bộ huyện. Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 30/01/2015 về việc mua và đọc báo của Đảng triển khai Chỉ thị đến chi bộ dưới cơ sở.

Việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ năm 2014 - 2017 các cấp ủy đảng đã quan tâm việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, tuy nhiên số lượng đặt mua báo, tạp chí còn ít, một số báo, tạp chí đặt mua chưa đủ các số phát hành. Đối với báo Hòa Bình, hằng năm số lượng đặt mua mới đạt từ 64% - 79%, đa số được đặt mua đủ các số phát hành trong tuần; đối với báo Nhân dân, các chi, đảng bộ hằng năm đặt mua đạt từ 19% - 22,4% và còn ít chi, đảng bộ đặt mua đủ các số phát hành; đối với Tạp chí Cộng sản, hằng năm chi, đảng bộ cơ sở mới đặt mua đạt từ 6% - 6,4%.

 

IMG 2356

 

DocbaoDang

Đọc báo Đảng được thực hiện thường xuyên

Từ năm 2018 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận số 102-KL/TU, ngày 13/10/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, phòng Tài chính - Kế hoạch, Bưu điện huyện cùng phối hợp để ký hợp đồng mua báo, tạp chí của đảng hằng quý cho các đảng bộ cơ sở; đến nay có 100% đảng bộ cơ sở mua báo, tạp chí của đảng. Các chi bộ cơ sở do ngân sách không thuộc huyện nên tự chủ trong việc mua báo, tạp chí của đảng; hàng năm có trên 90% chi bộ mua báo, tạp chí của đảng, tuy nhiên một số chi bộ mua không đủ các số tạp chí theo quy định.

Ngoài việc các chi, đảng bộ cơ sở đặt mua báo, tạp chí của đảng, hằng năm Bưu điện huyện Lạc Sơn chuyển đầy đủ các số Báo Hòa Bình cấp miễn phí cho 05 đảng bộ xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện, gồm Đảng bộ xã Miền Đồi 17 số, Tự Do 15 số, Ngọc Lâu 18 số, Ngọc Sơn 13 số, Bình Hẻm 14 số; chuyển đầy đủ báo miễn phí do Ban Tuyên giáo Trung ương cấp cho 370 người uy tín trên địa bàn huyện gồm báo Nhân dân và Tạp chí cộng sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác đặt mua báo, tạp chí của Đảng còn có một số khó khăn, vướng mắc như đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn, do đó một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa có nhiều điều kiện quan tâm đến việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; việc bảo quản, lưu trữ, sử dụng, khai thác báo, tạp chí của Đảng của nhiều tổ chức đảng cơ sở và tổ chức đảng dưới cơ sở còn hạn chế, còn thiếu cán bộ có chuyên môn để làm tốt công tác này.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thi số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức về vai trò quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được nâng lên; dư luận xã hội ủng hộ cao việc phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các cấp ủy và nhân dân. Trong những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã góp phần xây dựng, củng cố vững mạnh tổ chức đảng các cấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, báo, tạp chí của đảng đã góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội; giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có điều kiện tiếp cận các mô hình hay cách làm tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Báo, tạp chí của Đảng giúp cho cấp uỷ, chính quyền các cấp làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân./.

Bùi Dung (Ban Tuyên giáo HU)

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định về việc thành lập BCĐ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

Thông tư 01/2021/TT-BNV_Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

duongdaynong copy

 BaoNhandan
BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

11998768
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3526
4837
35046
2557774
128756
198183
11998768

Your IP: 3.221.159.255
2021-01-23 16:23

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction