Chính trị

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong quý II năm 2019, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành 01 cuộc họp định kỳ và 02 cuộc họp bất thường để xem xét, kết luận một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

  

Hop UBKT

Các đồng chí tham dự cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

Tại các buổi làm việc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thống nhất kết luận cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân 03 đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy xã Chí Đạo, trong đó: kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 đồng chí và nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 01 đồng chí; bỏ phiếu quyết định thi hành kỷ luật 01 đồng chí bằng hình thức Khiển trách, do vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên bằng hình thức Khai trừ ra khỏi đảng; trong đó: Thuộc thẩm quyền UBKT Huyện ủy ra quyết định đối với 02 đồng chí, Ban Thường vụ Huyện ủy ra quyết định đối với 01 đồng chí.

 

Ngoài ra tại các cuộc họp,Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình lãnh, chỉ đạo, thực hiện các nội dung được kiểm tra, giám sát; kịp thời cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe để các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng./.

 

Bùi Thượng Đình (Phó Chủ nhiệm UBKT HU)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị TTTĐT