Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

(LSĐT) - Trong những năm qua các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động phối hợp với các hội quần chúng trong công tác tuyên truyền vận động hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của các hội quần chúng từng bước được đổi mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ hội, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên và Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

 

Trong 05 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng trong huyện đã đa dạng hóa các loại hình tập hợp, đoàn kết hội viên, đoàn viên, thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, trên địa bàn cấp huyện có 8 tổ chức hội quần chúng đang hoạt động (trong đó có 6 tổ chức hội đặc thù, Hội chữ thập đỏ 29/29 xã, thị trấn thành lập tổ chức hội; Hội Khuyến học 29/29 xã, thị trấn thành lập tổ chức hội; Hội Cựu thanh niên xung phong trước năm 2018 cơ sở hội 27/29, trong năm 2018 giải thể 2 còn 25/29 xã, thị trấn thành lập tổ chức hội; Ban đại diện Hội Người cao tuổi 29/29 xã, thị trấn thành lập tổ chức hội; Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin 22/29 xã, thị trấn thành lập tổ chức hội; Hội Đông y có 30 chi hội trong đó: có 29 chi hội cơ sở và 01 chi hội Khoa Đông y Trung tâm Y tế Lạc Sơn; có 02 hội tự nguyện là Hội Cựu Giáo chức và Hội Trí thức), các hội đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên ngành trong hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp với các ngành chức năng xây đựng chương trình hoạt động gắn với thực hiện kinh tế xã hội ở địa phương, tích cực tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, nhân đạo, từ thiện, tăng cường các hoạt động giúp đỡ hội viên trong sản xuất, đời sống, xây dựng văn hóa tại cộng đồng dân cư, xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả.

 

Trong tổ chức và hoạt động, các hội quần chúng đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hội, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 102-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị “về hội quần chúng”. Công tác quản lý Nhà nước đối với hội quần chúng được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan hướng dẫn, kiểm tra tổ chức và hoạt động của các hội, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng và nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, được các hội đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của các hội bằng nhiều hình thức. Các hội đã tổ chức, xây dựng được nhiều phong trào, mô hình hay, sáng tạo, thu hút đông đảo hội viên tham gia như: Mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học”, Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” trong tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; Hội Cựu thanh niên xung phong phát động phong trào “Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo”; các mô hình tổ tự quản trong cộng đồng khu dân cư, Hội khuyến học duy trì mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học”, triển khai chương trình “Ngân hàng bò” của Hội Chữ thập đỏ.

 

Các ngành, đoàn thể chính trị triển khai nhiều hoạt động phối hợp, tuyên truyền, giúp đỡ, hỗ trợ các Hội quần chúng như: Vận động hội viên và nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa, tham gia hiến máu nhân đạo, quyên góp ủng hộ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Quỹ “chăm sóc phát huy người cao tuổi”, Ngày làm từ thiện “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”... Hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các Hội tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia thực hiện các chương trình, dự án,... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

 

Thực hiện các hoạt động, từ thiện nhân đạo, hằng năm các hội tổ chức cuộc vận động ủng hộ đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin”, tham gia hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quan tâm thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền xây sửa nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa” cho các gia đình hội viên khó khăn, nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Hưởng ứng cuộc vận động làm từ thiện, nhân đạo, các hội quần chúng phối hợp với các cơ quan chức năng quan tâm chăm lo, giải quyết chế độ chính sách, bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ và hội viên, giúp cán bộ và hội viên giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nướcHội Chữ thập đỏ phát động hiến máu nhân đạo ít nhất 2 lần/năm được trên 900 đơn vị máu/năm vượt kế hoạch tỉnh giao, vận động gây quỹ khắc phục hậu quả thiên tai được 750 triệu/năm, hỗ trợ học bẩng cho trẻ em nghèo 94 suất, trị giá 64.000.000 triệu đồng; Hội Nạn nhân chất độc DC/DIOXIN hằng năm phối hợp tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc trên 250 suất, trị giá 143 triệu đồng trên năm, hội phối hợp với các ngành hỗ trợ xây dựng nhà cho hội viên được 25 nhà, trị giá 388 triệu đồng; Hội Cựu Thanh niên xung phong phối hợp với các cơ quan hỗ trợ xây nhà dột nát cho hội viên được 17 nhà, trị giá 400 triệu đồng; Hội Khuyến học hỗ trợ học bổng giành cho tre em nghèo 1.159 suất, trị giá 2,310,000,000 triệu đồng, trợ cấp cho trẻ em nghèo khó khăn 7716 suất, trị giá 282,4000,000 triệu đồng, hỗ trợ trường đạt chuẩn quốc gia 92,500,000 triệu đồng.

 

Từ những kết quả đã đạt được, Đảng bộ huyện xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng với những nội dung trọng tâm sau:

 

- Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 102 của Bộ Chính trị về “hội quần chúng”, gắn với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tổ chức hội và hội viên, quần chúng nhân dân.

 

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan: Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức hội quần chúng theo quy định, thường xuyên sơ, tổng kết để đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các hội, rà soát lại các hoạt động của hội quần chúng, đặc biệt là các hội sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước; Chú trọng lựa chọn những người có năng lực, uy tín và tâm huyết làm cán bộ nòng cốt cho công tác hội; Thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại đơn vị; Tăng cường hướng dẫn kiểm tra, tổ chức và hoạt động của hội, đặc biệt kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thu, chi, quản lý tài sản, tài chính của hội và hội phí của hội viên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hoạt động không hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ hội.

 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác phối hợp với các hội quần chúng, nhất là ở cơ sở, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, quần chúng Nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

- Các tổ chức hội quần chúng thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức hoạt động của hội, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tuân thủ việc phát ngôn trong hội đúng theo tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng tổ chức và hoạt động của hội quần chúng. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền để thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của huyện./.

 

Lan Phương (Ban Tuyên giáo HU)

 

 

Văn bản mới

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tạm dừng một số hoạt động không thiết yếu

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13343405
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2948
13547
33379
3896886
111435
221599
13343405

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-25 10:56

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction