Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trong 9 tháng đầu năm 2021, cấp uỷ và uỷ ban kiểm các cấp thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

 

IMG20210719143138

 

Ảnh: Công bố Quyết định, triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện uỷ

 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp từ huyện đến cơ sở đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021; tham mưu tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đã đề ra và kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời giúp cấp ủy chỉ đạo, chấn chỉnh những vấn đề còn chưa làm được, những khuyết điểm, thiếu sót, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để cấp uỷ cơ sở, đảng viên thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị, chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể:

 

Cấp uỷ các cấp thực hiện kiểm tra 35 tổ chức đảng, 14 đảng viên; giám sát 21 tổ chức đảng, 29 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 05 tổ chức và 21 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng và 09 đảng viên, Ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 12 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 15 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng (trong đó: Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra 02 tổ chức, Uỷ ban kiểm tra đảng uỷ cơ sở kiểm tra 13 tổ chức); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giám sát 01 tổ chức đảng, 04 đảng viên.

 

Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2021, cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên, trong đó: đảng ủy, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 10 đảng viên, bằng hình thức: Khiển trách 09 đồng chí, cách chức 01 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 08 đảng viên bằng các hình thức: Khai trừ 03 đảng viên, Khiển trách 04 đảng viên, Cảnh cáo 01 đảng viên.

 

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong 9 tháng đầu năm 2021 theo quy định, ủy ban kiểm tra các cấp đã thành lập Tổ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và tích cực tham gia các tổ giúp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động nắm tình hình, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo có liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý theo quy định. Phối hợp với ban tổ chức cấp ủy cùng cấp thẩm định nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên trong công tác kiểm tra, giám sát và có tác dụng tích cực trong công tác giáo dục, phòng ngừa các vi phạm có thể xảy ra.

 

Bùi Thị Lan (UBKT Huyện ủy)

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13568166
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3709
4433
25968
4157818
82528
123263
13568166

Your IP: 54.227.97.219
2021-11-27 19:52

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction