Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT)  - Ngày 19/5, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ban hành Thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Kyhopthu2 17 Chutoa

 

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Minh Tiến - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp

 

Theo đó, Trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 2. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Minh Tiến - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII được bầu, trúng cử tại huyện Lạc Sơn; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XX; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện.

 

Kỳ họp đã xem xét:

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

 

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 02 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.

 

2. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện

 

* Các báo cáo thường xuyên

 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2020.

 

- Báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện quản lý 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng 135 trên địa bàn 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2021.

 

- Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 02 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.

 

* Các báo cáo chuyên đề

 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số: 13/2012/NQ-HĐND, ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện việc xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số: 14/2012/NQ-HĐND, ngày 21/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; kết quả thực hiện Đề án cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6  năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn về Đề án phát triển du lịch huyện Lạc Sơn 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021.

 

3. Thông báo, Báo cáo của các đơn vị hữu quan

 

- Thông báo của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân huyện Lạc Sơn về công tác toà án 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

4. Báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân huyện

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021; Nghị quyết về tăng cường các biện pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021. (Lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, giáo dục, y tế,  văn hóa, xã hội, thông tin, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, chính sách tôn giáo ở địa phương).

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021.

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2020.

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc về thực hiện chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng 135 trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021.

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết về Nội quy và Quy chế làm việc của các kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021; Nghị quyết về tăng cường các biện pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021. (Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền).

 

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về tình hình quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Hội đồng nhân dân huyện xem xét tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 

* Kết quả đạt được:

 

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện. HĐND huyện đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của huyện bị hạn chế bởi đại dịch COVID-19 và dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt khá, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vượt kế hoạch, năng suất cây trồng tăng cao; trồng rừng đạt kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.382 tỷ đồng; giá trị xây dựng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt trên 386 tỷ đồng…

 

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Cải cách hành chính được đẩy mạnh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được coi trọng; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật và thành công tốt đẹp.

 

Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành; sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong huyện; nhất là trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covdid-19 đã tạo nên sức mạnh to lớn để huyện ta vượt qua khó khăn; tạo khí thế và động lực quan trọng để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

 

* Tồn tại, hạn chế:

 

Kinh tế của huyện tăng trưởng chậm, do phải tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; dịch bệnh trên đàn gia súc xảy ra và lây lan trên diện rộng; một số địa phương công tác chỉ đạo, tuyên truyền việc chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch vẫn chưa thật sự tốt; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp; thu hút đầu tư vào huyện còn hạn chế; việc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới còn gặp không ít những khó khăn, tiến độ triển khai chậm; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, quản lý quy hoạch, xây dựng chưa nghiêm; tình hình tội phạm, tai tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp…

 

Đánh giá hoạt động của HĐND huyện

 

1. Hoạt động chung

 

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển giao hai nhiệm kỳ hoạt động của HĐND, nhiều công việc phải triển khai thực hiện để tổng kết nhiệm kỳ; thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của HĐND huyện khóa XX; đặc biệt, chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19. Nhưng, Thường trực, các ban của HĐND huyện hai nhiệm kỳ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình trọng tâm của năm 2021, triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra. Nhiều nội dung quan trọng đã được nghiên cứu, xem xét, quyết định, cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

2. Thực hiện giám sát thông qua chất vấn đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

 

Qua tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 - HĐND huyện, cử tri đã kiến nghị 249 vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện. Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng của huyện trả lời bằng văn bản để thông tin tới cử tri.

 

Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tọa kỳ họp và các đại biểu HĐND huyện đã chất vấn một số nội dung, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và ngành chức năng được đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

 

Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo, làm rõ thêm các vấn đề đại biểu chất vấn và cử tri quan tâm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến thảo luận, chất vấn để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh các giải pháp mà UBND huyện sẽ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp: Kỳ họp đã thông qua 08 Nghị quyết: (1) Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; (2) Nghị quyết ban hành Nội quy các kỳ họp HĐND huyện Lạc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; (3) Nghị quyết về chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND huyện; (4) Nghị quyết về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của HĐND huyện; (5) Nghị quyết về tăng cường các biện pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021; (6) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách cấp huyện năm 2020; (7) Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C; (8) Nghị quyết giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn.

Kyhopthu2 27 Bemac

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc Kỳ họp với những nội dung quan trọng:

 

Năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Năm đầu thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; triển khai kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; đồng thời là năm Kỷ niệm 135 thành lập huyện và 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Lạc Sơn. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Đề nghị các đại biểu HĐND huyện tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2 đến cử tri và nhân dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tăng cường hoạt động giám sát, nhất là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX đã thành công tốt đẹp, Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi thể cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy thành tích đã đạt được, tăng cường đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra trong năm 2021./.

 

 

 

 

Bùi Mai                              

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13568357
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
3900
4433
26159
4157818
82719
123263
13568357

Your IP: 54.227.97.219
2021-11-27 20:48

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction