Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

(LSĐT) - Ngày 04/8, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết về giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Minh Tiến – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 TraoQD PVPPhuc

 

Đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cho đồng chí Bùi Thị Phức

 

Tại hội nghị, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 28/7/2021 của HĐND huyện về giải thể phòng Y tế huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn.

 

Đề án của UBND huyện về giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn nêu: Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Bảo đảm sự tinh gọn, hợp lý, hiệu quả theo vị trí việc làm; Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời cụ thể hóa các quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Từ những vấn đề nêu trên thì việc giải thể Phòng Y tế chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là thật sự cần thiết. Về nhân sự, sau khi giải thể phòng Y tế, Chuyển 02 biên chế cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện để thực hiện theo chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế.

 

Tại hội nghị, UBND huyện cũng đã công bố Quyết định số 5930/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021 Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đối với đồng chí Bùi Thị Phức - nguyên Phó Trưởng phòng Y tế cũ.

 

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Lịnh - Chủ tịch UBND huyện đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Bùi Thị Phức, đề nghị đồng chí khi nhận nhiệm vụ tại Văn phòng HĐND - UBND huyện tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lịnh – Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị, sau khi giải thể phòng Y tế, chuyển chức năng quản lý Nhà nước về y tế về Văn phòng, đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận và bố trí công tác đối với công chức Phòng Y tế theo thẩm quyền quy định; sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của đơn vị trong đó cần bổ sung vị trí việc làm quản lý nhà nước về y tế đảm bảo quy định./.

 

 

 

 

 

Bùi Mai                  

 

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13459970
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
2626
3396
19826
4044886
97595
130405
13459970

Your IP: 3.214.224.207
2021-10-22 18:36

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction