Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Ngày 14 và 15/10/2021, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Trung tâm chính trị huyện Lạc Sơn mở lớp tập huấn công tác Dân vận năm 2021. Về dự khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận có đồng chí Đinh Thị Thuỷ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo. Cùng còn có lãnh đạo Ban Dân vận, lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện và 75 học viên là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

114u95u995

 

Toàn cảnh hớp học

 

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Bùi Thị Vân – Uỷ viên Ban Thường Vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề nghị các đại biểu nghiêm túc trong học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác để đồng chí giảng viên giải đáp. Trên cơ sở nội dung các chuyên đề, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị cần tham mưu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, vận dụng phù hợp vào quá trình công tác để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ làm công tác dân vận: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác Dân vận; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm ở mỗi cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Dân vận gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác dân vận; đề cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của tập thể cấp ủy và người đứng đầu; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (thay thế Quyết định số 290-QĐ/TW); Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Tăng cường công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp, bám sát chủ đề, nhiệm vụ năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sự đồng thuận trong thực hiện quy chế dân chủ, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc thực hiện công tác dân vận, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vẫn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

 

Trong 02 ngày tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ truyền đạt các nội dung cơ bản về công tác Dân vận của Đảng, công tác Dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình hiện nay và một số vấn đề về công tác dân vận trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đây là những nội dung quan trọng cung cấp quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

 

Qua tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản về công tác dân vận nói chung và công tác vận động quần chúng nói riêng để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bùi Vân (Trưởng BDV Huyện uỷ Lạc Sơn)

Văn bản mới

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lạc Sơn

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang bảo đảm hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm chỉnh phòng, chống dịch Covid 19 hiệu quả


Điện thoại hữu ích

 

- Trưởng Ban Biên tập:

Bùi Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện 

+ Số điện thoại: 02183.861.179

 

- Phó Ban Biên tập: 

Nguyễn Quốc Tiệp -  Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện
+ Số điện thoại: 02183.861.268

 

Xem tiếp:

 

 

BanerPCDBnCoV

 

LCT UBND1

 

VBChidaodh1

 

BCthogke1

 

THHTVBbaucu

 

 

Vanbanduthao

 

sangkien1

 HD-dichvucongtr1

 

Baner CongdicvucongQG1

  

phan anh kien nghi 

BDT Dang CS

 

 vietnamplus
 CongthongtinCP
 CTTDT
BANG-GIA-DAT-2015 

hat doi 

 

Thống kê truy cập

13762654
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng sau
Tất cả các ngày
5254
5046
25418
4340270
79543
104556
13762654

Your IP: 54.224.117.125
2022-01-20 22:55

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẠC SƠN

BANDOHC11

 Gioithieu Licsuvanhoa Dieukientunhien Dinhhuongpht Cocautochuc chucnangnhiemvu quychelamviec dscanbo cqdvihuyen xatt

6 Jun 2018 074953 GMT72928612-a2ca-4865-9f08-8b10dbba5aef Duongdaynongtinh Duongdaynongtinh-ttra

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction