CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

 

I. CHỨC NĂNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN LẠC SƠN:

Hội khuyến học tỉnh Yên Bái là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình.

 Hội Khuyến học là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, chức năng làm nòng cốt, liên kết, phối hợp vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về lĩnh vực khuyến khích và hỗ trợ phát triển Giáo dục & Đào tạo, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

IINHIỆM VỤ CỦA HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN LẠC SƠN:

1.     Tiến hành các hoạt động nhằm:

a) Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường.

Vận động nhân dân tích cực học tập, học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp của mọi người trong xã hội, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về giáo dục, đặc biệt quan tâm đến việc học tập của người nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, dân tộc ít người, những người có năng khiếu và học giỏi...

b) Phối hợp, vận động mọi gia đình và tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với các thầy cô giáo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

c) Cổ vũ xã hội “Tôn sư trọng đạo” nâng cao vị thế của người thầy trong sự nghiệp giáo dục; Khuyến khích và hỗ trợ người thầy thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nêu cao lương tâm trách nhiệm đối với người học.

Tôn vinh những nhà giáo hết lòng vì học sinh thân yêu, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, dạy giỏi. Kiến nghị với các cấp chính quyền có chính sách phù hợp và bảo vệ uy tín, danh dự, thân thể nhà giáo.

2. Làm đầu mối trong công tác liên kết, phối hợp vận động và điều phối tài trợ của các tổ chức, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm góp phần vào công cuộc phát triển giáo dục & đào tạo - xã hội học tập.

3. Tham gia thực hiện nhiệm vụ trong các đề án của ngành giáo dục, đề án “Xây dựng xã hội học tập”…do Ban chỉ đạo cấp huyện phân công.

4. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Hội hội trực thuộc theo Điều lệ Hội.

5. Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện khen thưởng các tổ chức, các đơn vị, cá nhân trong và tỉnh có đóng góp tích cực cho sự phát triển sự nghiệp giáo dục và Đào tạo, khuyến học, khuyến tài của huyện.

6.  Tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo quy định của pháp luật về giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các nhà giáo dục, các phụ huynh học sinh kiến nghị với Đảng, chính quyền, ngành giáo dục cùng cấp về các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập.

 

III. Thông tin liên hệ:

 

      1. Email:

 

      2. Điện thoại CQ: 

 

      3. Danh sách lãnh đạo:

 

Các tin khác

Viết bởi Bùi Thị Mai