CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HUYỆN

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

1. Vị trí, chức năng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Giao thông, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ trên địa bàn huyện.

2. Công tác tổ chức

Phòng Kinh tế và Hạ tầng hiện có 11 cán bộ công chức với Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và 07 cán bộ chuyên môn. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, đã phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo phòng phụ trách các lĩnh vực và cán bộ công chức trên 03 nhóm lĩnh vực:

- Đồng chí Trưởng phòng phụ trách chung.

          - Lĩnh vực Giao thông: Có 03 biên chế do một Phó Trưởng phòng phụ trách.

          - Lĩnh vực Xây dựng: Có 02 biên chế (01 biên chế kiêm lĩnh vực CN-TTCN) do một Phó Trưởng phòng phụ trách.

         - Lĩnh vực Công thương và Khoa học Công nghệ: Có 04 biên chế (Trong đó có 01 biên chế kiêm nhiệm lĩnh vực Xây dựng) do một Phó Trưởng phòng phụ trách.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

3.1. Lĩnh vực Công thương

- Trình UBND huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

          - Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

          - Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

          - Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

          - Tổ chức thực hiện các băn bản  pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Công thương.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công thương cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

          - Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

          - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của ngành công thương theo quy định của UBND huyện và Sở Công thương.

          - Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

          3.2. Lĩnh vực Xây dựng

- Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; các quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành xây dựng.

          - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng.

          - Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

          - Giúp UBND huyện thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

          - Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

          - Tổ chức lập, thẩm định trình UBND huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND cấp huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          - Tổ chức lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị để UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc UBND huyện phê duyệt theo phân cấp.

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp.

          - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, UBND huyện.

          - Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

          - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của phòng đối với các công chức chuyên môn nghiệp vụ về Địa chính - Xây dựng thuộc UBND cấp xã; phối hợp với thanh tra xây dựng hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Thanh tra xây dựng thuộc UBND cấp xã.

          - Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, báo cáo UBND huyện xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãnh phí trong ngành xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

          - Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện, Sở xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

          3.3. Lĩnh vực Giao thông vận tải

          - Trình UBND cấp huyện:

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về phát triển Giao thông vận tải trên địa bàn.

+ Dự thảo các chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện.

          + Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh.

          + Dự thảo quyết định của UBND huyện về phân loại đường xã quản lý theo quy định của pháp luật.

          - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về Giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          - Tổ chức quản lý, bảo trì, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương đang khai thác do huyện chịu trách nhiệm quản lý.

          - Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          - Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang ATGT; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải toả lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Gao thông vận tải và chỉ đạo của UBND huyện.

          - Làm nhiệm vụ thường trực Ban ATGT huyện; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ xảy ra trên địa bàn huyện.

          - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

          - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

          - Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với UBND huyện và Sở Giao thông vận tải.

          3.4. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

- Trình UBND huyện dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương.

- Trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

          - Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ sau khi ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và công nghệ.

          - Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quản nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

          - Quản lý hoạt động tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

          - Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ.

          - Báo cáo định kỳ 6 tháng một lần hoặc đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ với Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Thông tin cá nhân của Lãnh đạo phòng

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Bùi Văn Lích

Trưởng phòng

0977.262.288

Đỗ Kim Khánh

Phó trưởng phòng  

 

   

 

 

 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Bùi Văn Tỉnh